گذری بر استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

70,000 تومان
تعداد صفحه : 55
حجم فایل : 200 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

گذری بر استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

چکیده
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر ، ضرورت انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی توسط محققین و پژوهشگران در موضوعات ومسائل حسابداری با نظارت وکمک اساتید متخصص ومجرب دراین رشته را تشدید کرده است.
نتیجه این تحقیقات وبررسیها می تواند ابزار کمکی برای جامعه حسابداری جهت ارائه اطلاعات شفاف و گویا برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب و مناسب باشد .صورتهای مالی در مجموع بهترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به بیرون از واحدهای انتفاعی ، برای استفاده اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی ،‌شناخته شده است . صورتهای مالی بایستی آنچه که درطی سال برواحد انتفاعی گذشته است در چارچوب اطلاعات مالی و به شکلی مطلوب ارائه کنند .این امرزمانی تحقق می یابد که صورتهای یاد شده شامل صورت گردش وجوه نقد نیز باشد .
جریانهای ورود وجه نقد وجریانهای خروج وجه نقد یک واحد انتفاعی جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیریها وقضاوتهای سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان وبرخی دیگر از گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد را تشکیل می دهد .سرمایه گذاران واعتبار دهندگان ، به سرمایه گذاری واعتبار دهی به واحدهایی که گردش وجوه نقد آزاد بالادارند ،علاقه نشان می دهند و از اعتبار دهی و سرمایه گذاری در آن گروه از واحدهایی که فاقد وجه نقد آزاد هستند پرهیز می کنند.پس موسساتی که حاصل فعالیتهای عادی آنها جریان نقدی منفی باشد ،نخواهند توانست کسری وجوه را از سایر فعالیتها مثلا فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گذاری تأمین کنند .زیرا توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی ( وامگیری ) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد .در صورتیکه شرکت وجه نقد کافی برای پرداخت سریع بدهیها در سررسید و سود سهام نداشته باشد ، بستانکاران وسهامداران به سرمایه گذاری در آن تمایل نخواهند داشت . بنابراین با توجه به اهمیت وجوه نقد مازاد در قدرت باز پرداخت بدهی ها وتعهدات علاقه مند شدیم که تحقیقی در این زمینه انجام دهیم و رابطه بین جریانات نقد آزاد و میزان بدهی برای شرکتهای عضو بورس را مورد بررسی قراردهیم .مقدمه
یکی از گزارشات مالی که د ر اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد‌ ، صورت جریان نقدی است . صورت جریانهای نقدی ( به همراه اطلاعات موجود در سایر صورتهای مالی ) ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان باز پرداخت بدهی ،نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است .
یکی از راههای پییچیده تر برای تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت اینست که جریانات نقد آزاد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد .

۲-۲) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان :

برای سرمایه گذاران واعتبا ردهندگان  و سایر کسانی که تمایل به ارزیابی جریانهای نقدی بالقوه آتی شرکت دارند‌، نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است . منظور از نقدینگی نزدیک به نقد بودن دارائیها و بدهیهاست .
استفاده کنندگان منطقی و عقلائی همواره در برداشتن پرده ابهامات فراروی خود و دست یافتن به دلایل روشن به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی و با صرفه تلاش می کنند تا به اطلاعات مناسبی دست یابند .
چرا که آنها به جهت منتفع شدن و کسب سود همواره درصدد هستند تا جریانهای نقدی ورودی فعالیتهای خود را از جریانهای خروجی وجه نقدی که درگیر این فعالیتهاست فزونی بخشند .به هر حال ،سرمایه گذاران وبستانکاران به اطلاعاتی درمورد جریانهای نقدی (دخل وخرج ) و تحلیل وضعیتهای نقدینگی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری نیاز دارند که براساس آن ،تصمیمات لازم را در انجام یا اجتناب از انجام سرمایه گذاری جدید و یا اعتبار دهی و همچنین واگذاری یا نگهداری سرمایه گذاریهای قبلی اتخاذ نمایند .بدین ترتیب علل ورود و خروج وجه نقد به یک واحد انتفاعی رادر واقع میتوان بازتاب       تصمیم گیریهای مدیریت در مورد برنامه ریزیهای کوتاه مدت  ودراز مدت عملیات وطرحهای سرمایه گذاری و تامین مالی دانست .
از طرفی دیگر سرمایه گذاران واعتبار دهندگان ،‌جهت وام دهی و سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی توجه خاصی به نحوه ورود و خروج وجه نقد و بطور کلی جریانات نقد مازاد (آزاد ) موجود در شرکتها دارند‌، زیرا توان وقابلیت دسترسی به وجه نقد ، یکی از منابع مهم برای تصمیم گیریها  و قضاوت درباره واحدهاست .

۳-۲) صورت گردش وجوه نقد :

۱-۳-۲) مقدمه
از صورتهای مالی ،‌ترازنامه وسود زیان هر یک تا حد معینی و به روشی ناقص ، درباره جریانهای نقدی شرکت ، در طی یک دوره ، اطلاعاتی ارائه می کنند . ولی هیچ یک از این صورتهای مالی نمی تواند خلاصه ای کامل درباره تمام جریانهای نقد ورودی و خروجی ، یا منابع ومصارف نقد طی یک دوره را ارائه کند . برای تامین این نیاز ،‌هیأت استانداردهای حسابدرای مالی ، واحدهای اقتصادی را ناگزیر می کند که صورت جریانهای نقدی ارائه نمایند .

محدودیتهای تحقیق :

اساس و پایه هر تحقیق ، اطلاعاتی می باشد که فرضیه های تحقیق با استفاده از آنها مورد آزمون واقع می شود و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق تر و کاملتر در اختیار محقق قرار گیرد ، به همان میزان نتایج حاصل ازتحقیق نیزدقیق تر بوده واز قابلیت بیشتری جهت تعمیم نتایج حاصل از بررسی نمونه به کل جامعه مورد  بررسی برخوردار خواهد بودو یا بطور کلی تحقیق انجام شده روایی بیشتری خواهد داشت .
همانند هر تحقق دیگر تحقیق حاضربا محدودیتهایی مواجه بوده است که به شرح ذیل می باشد :

  1. به این دلیل که سیستم اطلاعاتی منسجم و کامل دربازار اطلاعاتی وجود ندارد و تنها راه دسترسی به بعضی از اطلاعات ( مثل هزینه استهلاک ) کتابخانه بورس تهران         می باشد ، لذا این منبع اطلاعاتی فاقد کلیه اطلاعات مورد نیاز است و عدم دسترسی کامل به اطلاعات موردنیاز به حذف برخی از شرکتها منجر شده و در نتیجه شرکتهای مورد بررسی به تعداد محدودتری نسبت به نمونه دلخواه مبدل شده است .
  2. اگر چه سعی شده است که نمونه براساس صنعت انتخاب شود لیکن به دلیل عدم تنوع شرکتها در هر صنعت و عدم دسترسی و نقصان  اطلاعات برخی از صنایع ، این امر با نارسائیهایی همراه گشت .
با توجه به ماهیت این تحقیق در ابتدا سعی در این بود که جهت  طبقه بندی شرکتها براساس فرصتهای سرمایه گذاری ( بالا وپائین ) و اندازه شرکت ( کوچک و بزرگ ) از چارک اول ۲۵% و چارک سوم ۷۵% استفاده شود . در جریان جمع آوری اطلاعات با این مشکل روبه رو شدیم که اگر طبقه بندی براساس چارکها صورت گیرد ، تعدا زیادی از شرکتها حذف و منجر به کاستی اعتبار و قابلیت اتکاء می گردد در نتیجه جهت رفع این مشکل ،برای گروه بندی شرکتها ازمیانه استفاده به عمل آمد .