کارآموزی داروخانه و سنتز ترکیبات دارویی

120,000 تومان
تعداد صفحه : 136
حجم فایل : 2.30 KB
فرمت فایل : Word
120,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

کارآموزی داروخانه و سنتز ترکیبات دارویی

ارائه شده به
گروه آموزشی شیمی

فهرست مطالب
معرفی محل کارآموزی
چکیده
مقدمه

فصل اول (تئوری)
۱-فنیل آلکیل آمینها.
۱٫۱ ۲-فنیل اتیل آمینها
الف -سنتز دوپامین
ب- سنتزاپی نفرین
ج- سنتز سینفدرین
۲٫۱ ۳-فنیل پروپیل آمینها
الف -سنتز اکسی فدرین
ب- سنتز بوفنین
۳٫۱ ۴-فنیل بوتیل آمین ها
۲-ترکیبات آروماتیک- آلیفاتیک
۱٫۲-  آریل آلکانوییک اسیدها
الف -سنتز دیکنوفناک
ب- سنتز ایندومتاسین
۲٫۲- مشتقات دی فنیل متان
سنترز کلروفنوکسامین و کلماستین
۳٫۲- دی بنزو سیلکو هیتا دی اِنها و تری اِنها
الف -سنتز آمیتریپتیلین
ب -سنتز نوتریپتیلین
ج- سنتز دی بنزوسوبرون
۳- آروماتیک های استخلافی
۱٫۳- فنولها
۲٫۳-  فنیل اترها
الف -سنتز فنیل ترلوکسامین
ب- سنتز تاموکسفین
ج- سنتزگایافنزین
۳٫۳- مشتقات آنیلین
الف -سنتز پروکاین
ب- سنتز لوسینو کاین
ج- سنتز برموپرید
د- سنتز برم هگزین و آمبروکسول
۴٫۳- کربوکسیلیک اسیدهای آروماتیک و مشتقات آنها
الف- سنتز دی فلونیزال
ب- سنتز پروکابازین
۵٫۳- ترکیبات حاجت پرتو ایکس (بدوآروماتیکها).
سنتز ایوهگزل
۶٫۳- آریل اکسی پروپانول آمینها (مهار کنند گیرنده )
۴- سولفونامیدها
۱٫۴- عوامل شیمی درمانی سولفو نامیدی
الف- سنتزسولفاتیازل
ب- سنتز سولفا موکسول
ج- سنتز سولفا گوانول
د- سنتز سولفا متوکسی پیریدازن
۲٫۴-  مدرهای سولفو نامیدی
الف- سنتز فروزمید
ب- سنتز کلرتالیدون
۳٫۴-  سولفونیل اوره
سنتز گلی بن کلامید
۵-آرومامتیک های چند حلقه ای
۱٫۵-  نفتالن ها
۲٫۵-  آنترانسها
۶- ناجور حلقه ها
۱٫۶- ناجور حلقه های پنج عضوی.
۱٫۱٫۶- با یک ناجور اتم
فورانها
الف- سنتز نیفوراتل
ب- سنتز راینیدین
تترا هیدروفورانها
الف-سنتز نفتیدروفوریل
ب- سنتز تگافور
پیرولها
سنتز تولمتین
پیرولیدین ها
الف- سنتز اتوسوکسیمید
ب- سنتز مزوکسیمید
تیوفنها
الف- سنتز ستیدیل
ب- سنتز کارتیکاین
۲٫۱٫۶- با دو ناجور اتم
ایزوکسازولها
اکسازولها و اکسازولیدینها
پیرازولها
الف- سنتز فناوزن
ب- سنتز دیپیرون (متامیزول)
ج- سنتز پروپی فنازون
د- سنتز اکسی فن بوتازون
ه-سنتز فنیل بوتازون و سولفین پیرازون
ایمیدازولها
الف- سنتز نیمورازول
ب- سنتز مترونیدازول
ج- سنتز سایمتیدن.
۳٫۱٫۶- با سه ناجور اتم
۵،۲،۱- تیادیازولها
الف- سنتز تیمولول
ب- سنتز سولفامترول
۱،۳،۴- تیادیازولها
سنتز استازولامید
۲٫۶- ناجور حلقه های شش عضوی
۱٫۲٫۶- با یک ناجور اتم
کرومانها
الف- سنتز اسنوکومارین
ب- سنتز کربوکرومن
ج- سنتز کروموگلیسیک اسید
پیریدینها
نیکوتینیل الکل
ایزونیکوتینیک اسید و مشتقات آن
پیریدوکسین و مشتقات  آن
آنتی هیستامینهای جاوی پیریدین
مشتقات دیگر پیریدین
پیپریدینها
کینولینها
ایزوکینولینها.
تیوزانتنها
۲٫۲٫۶-با دو ناجور اتم.
مورفولینها
پیریمیدینها
پیریمیدینها و هگزا هیدروپیریمیدینه
اوراسیلها
مشتقات باربیتویک اسید
فنوتیازینها.
۳٫۲٫۶- با سه ناجور اتم
۴،۲،۱ – بنزوتیادیازینها.
اکسازافسفورینها
۳٫۶- ناجور جلقه های هفت عضوی
۱٫۳٫۶-با یک ناجور اتم.
۵٫۱٫۱- دی بنزو [ f,b] آزپینها..
۲٫۳٫۶- با دو ناجو اتم
بنزودی آزپین ها
الف- سنتز کلرودیازپوکسید
ب- سنتز دیازپام
بنزوتیازپین
فصل دوم: عملی
منابع و ماخذ

فهرست جداول

جدول (۳-۱) فنیل اترها
جدول (۳-۲) مشتقات ۴ – آمینو بنزوییک اسید
جدول (۳-۳) مهار کننده های گیرنده
جدول (۴-۱) استازولامید و مدرهای سولفورنامیدی
جدول (۶-۱) ساختار ایمیدازول
جدول (۶-۲) ۲H –کرومن
جدول (۶-۳) مشتقات نیکوتینیک اسید
جدول (۶-۴) مشتقات ایزونیکوتینیک اسید
جدول (۶-۵) ترکیبات اوراسیل
جدول (۶-۶) مشتقات باربیتوریک اسید نوع ۱
جدول (۶-۷) مشتقات باربیوریک اسید نوع ۲٫
جدول (۶-۸) مشتقات فتوتیازین

پاراگراف هایی از متن

معرفی محل کارآموزی
بیمارستان خصوصی …. واقع در شهر ……، خیابان ……….است.
داروخانۀ این بیمارستان در طبقۀ همکف این مکان قرار دارد.اگر چه این مکان ظاهراً کوچک و محدود به نظر می رسد اما نقش بسیار مهمی در امور کل بیمارستان دارد. این مکان ۴ پرسنل مستقیم کاری دارد.که همگی زیر نظر دکتر …….مشغول به فعالیت هستند (طبق چارت تشکیلاتی) و علاوه بر این تعداد کثیری به طور مستقیم در اینجا فعالیت دارند.
فروش انواع داروها و فرآورده های دارویی به شکل قرص، شربت، کپسول، سرم های دارویی در این مکان انجام میشود.همانطور که انتظار می رود عرضۀ فرآورده های بهداشتی و آرایشی در این مکان میسر نبوده چرا که برخلاف داروخانه های سطح شهر فقط فروش انواع داروهای مورد احتیاج بیمارستان بر حسب نیاز بیماران اتفاق می افتد. و اقلام آرایشی از نظر اقتصادی به صرفه نبوده و متقاضی ندارد.
در این داروخانه نه قفسه هایی قرار دارد که داروها بر اساس نوع بیماری در آنها جای داده شده است.
مثلاً داروهای مخصوص بیماران قلبی، داروهای بیماران ریوی، بیماران پوستی، و …. هر کدام در قفسه هایی جداگانه قرار دارند.همچنین انواع ویتامین ها و مکمل های غذایی نیز در این مکان یافت می شود.
قابل توجه است که فروش هر دارو در طول روز بر طبق نسخۀ پزشکان در سیستمی مخصوص ثبت میشود. همچنین اغلب داروهای این مکان ساخت داخل کشور بوده که البته اثرات مشابه خارجی خود را به خوبی دارند. و فروش داروهای خارجی به صرف نبوده و به صورت محدود و جزئی یافت میشوند. البته ساخت داروها در این مکان انجام می گیرد. و داروها از شرکت ها و کارخانجات سنتز دارو در سطح کشور خریداری میشوند.این مکان از لحاظ اقتصادی برای کل بیمارستان بسیار حائز اهمیت بوده و چرخۀ درآمدی بسیار بالا دارد.

فصل اول:
تئوری

  1. فنیل آلکیل آمین ها

به طور کلی فنیل آلکیل آمینها را می توان بر اساس ۳ فرمول زیر طبقه بندی کرد.همانطور که مشخص است اختلاف این ۳ فاصلۀ میان نیتروژن بازی از حلقۀ آروماتیک است.
افزون بر این می توان از تلفیق فرمول های بالا و یا قرار گرفتن استخلاف روی زنجیر کربن یا استخلاف روی حلقۀ آروماتیک و یا اتم نیتروژن بازی ترکیبات بسیار دیگری بدست آورد.
۱٫۱ ۲- فنیل اتیل آمینها
شکل (۱٫۱) فرمول عمومی فنیل آمینها را نشان می دهد. استظاف روی حلقۀ فنیل (R) می تواند متغیر باشد. همچنین برخی زیرساختارهای مهم فنیل اتیل آمینهایی را که بر اساس استخلاف بر روی گروه اتیل ترکیب یافته اند نیز نشان می دهد.
ترکیب نهایی شامل حلقۀ بنزن بی استخلاف یا استخلاف دارو زنجیرۀ فرعی با دو یا بیش از ۲ اتم کربن اند. با ان وجود گروه اصلی روی زنجیر فرعی باید همواره ۲ اتم کربن از گروه آروماتیک فاصله باشد.

ج- سنتز سینفدرین:
۴- هیدروکسی فنیل آمینها معمولاً با استفاده از آمیل دار شدن فریدل کرافتس تهیه میشوند ذوب فنون به همراه استیل کلرید، فنیل استات که در تماس با آلومینیوم کلرید تحت نوآوریی مزید قرار گرفته و به ۴- هیدروکسی استوفنون تبدیل میشود. محصول فرعی ۲- هیدروکسی اتوفنون از طریق تقطیر با بخار جدا میشود. گروه هیدروکسی فنون پیش از اینکه برم دار کردن کربن مجاور گروه کربونیل انجام شود باید از طریق بنزوئیل دار شدن غیرفعال شود تا حلقه برم دار نشود.واکنش با متیل آنیل نه تنها باعث استخلاف هسته دوستی برم میشود بلکه باعث آمین کافت گروه محافظ نیز میشود. در مرحلۀ پایانی هیدروژن دار شدن کاتالیزی انجام میشود.سنتزسفیدین با این مسیر واکنش در زیرنمایش داده شده است.

روش دیگر تهیه سینفرین به صورت زیر است:

همانطور که مشاهده میشود ابتدا واکنش فریدل-کرافتس با کلرواستیل  کلرید اتفاق افتاده
سپس از طریق ترکیب،  با N=  متیل- پاراتولوئن سولفو نامید و به دنبال آن جداسازی آبکافتی گروه توسیل از دو بار آلکیل دار شدن متیل آمین خودداری میشود. البته امروزه استفاده از N – بنزیل متیل آمی برای آلکیل دار شدن ارزش فنی بیشتری دارد.
پس از آن، در آخر باقیمانده بنزیل از طریق هیدروژن کافت جدا میشود.

فصل دوم:
عملی

به طور معمول در این فصل در مورد مراحل و روش ساخت و کار مربوط به طور جزء به جزء بحث می گردد، اما از آنجا که مکان کارآموزی فوق یک داروخانه و صرفاً محلی برای فروش و توزیع مواد دارویی بوده است، بدیهی است که ساخت عملی و مستقیم دارو صورت نگرفته. به همین دلیل در بخش تئوری تلاش شده روش ساخت و واکنش های رخ داده برای تهیه اغلب داروهای مهم و رایج به شکل کلی بیان گردید.