پروژه مالی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

65,000 تومان
تعداد صفحه : 73
حجم فایل : 200 KB
فرمت فایل : Word
65,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

پروژه مالی جهت دریافت درجه کاردانی
رشته حسابداری

فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………… صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۳
۲-۱ بیان مسئله ………………………………………………………………………………….. ۵
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… ۶
۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴-۱ هدف علمی………………………………………………………………………………… ۶
۲-۴-۱ هدف کاربردی……………………………………………………………………………. ۷
۵-۱ قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………… ۷
۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………… ۷
۷-۱ پرشس تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷
۸-۱ واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………… ۷
 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۱-۲دارایی…………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲ویژگی های دارایی…………………………………………………………………………… ۱۱
۳-۲طبقه بندی دارائی ها………………………………………………………………………… ۱۲
۴-۲داراییهای جاری…………………………………………………………………………….. ۱۳
۵-۲سرمایه گذاریهای بلند مدت………………………………………………………………. ۱۴
۶-۲دارایی ثابت………………………………………………………………………………….. ۱۴
۷-۲ داراییهای نامشهود…………………………………………………………………………… ۱۵
۸-۲ ارزش گذاری(مالی)……………………………………………………………………….. ۱۶
۹-۲ ارزیابی دارایی……………………………………………………………………………….. ۱۶
۱۰-۲ ارزیابی تجاری……………………………………………………………………………… ۱۷
۱۱-۲ روشهای ارزیابی تجاری…………………………………………………………………. ۱۸
۱۲-۲ مدلهای قیمت گذاری دارایی………………………………………………………….. ۲۲
۱۳-۲مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای (CAPX )………………………………. 22
۱۴-۲ قیمت گذاری دارائی……………………………………………………………………. ۲۴
۱۵-۲ بازده لازم دارایی خاص…………………………………………………………………. ۲۵
۱۶-۲ ریسک پذیری و تنوع……………………………………………………………………. ۲۶
۱۷-۲ مجموعه اوراق بهادار بازار…………………………………………………………….. ۲۷
۱۸-۲ فرضیات مربوط به شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)………… 28
۱۹-۲ معایب شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)………………………… 29
۲۰-۲ تئوری قیمت گذاری آرپیتراژ…………………………………………………………. ۳۱
۲۱-۲ یک دارایی قیمت گذاری شده ……………………………………………………… ۳۳
۲۲-۲ شناسایی فاکتورها………………………………………………………………………… ۳۶
۲۳-۲ ایجاد تغییرات ناگهانی در منحنی بازده …………………………………………….. ۳۷
۲۴-۲ شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود……………………………………………………. ۳۸
۲۵-۲ اندازه‌گیری‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود به‌ هنگام‌ شناخت‌ اولیه‌……………………….. ۴۰

۲۶-۲ اجزای‌ بهای‌ تمام‌ شده……………………………………………………………………. ‌۴۰
۲۷-۲ معاوضه‌ داراییها……………………………………………………………………………. ۴۲
۲۸-۲ مخارج‌ بعدی……………………………………………………………………………….. ‌۴۳
۲۹-۲ اندازه‌گیری‌ پس‌ از شناخت‌ اولیه……………………………………………………… ‌۴۵
۳۰-۲ تجدید ارزیابی‌ به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌……………………………… ۴۵
۳۱-۲ ضوابط‌ تجدید ارزیابی…………………………………………………………………… ‌۴۷
۳۲-۲ تناوب‌ تجدید ارزیابی…………………………………………………………………….. ‌۴۸
۳۳-۲ انتخاب‌ دارایی‌ جهت‌ تجدید ارزیابی………………………………………………… ‌۴۸
۳۳-۲ تعیین‌ مبلغ‌ تجدید ارزیابی……………………………………………………………….. ‌۴۹
۳۴-۲ مشخصات‌ ارزیاب………………………………………………………………………… ‌۵۱
۳۵-۲ مازاد تجدید ارزیابی……………………………………………………………………… ۵۲
۳۶-۲ بررسی‌ عمر مفید…………………………………………………………………………… ۵۷
۳۷-۲ ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعیین‌ مبلغ‌ بازیافتنی…………………………………………….. ۵۹
۳۸-۲ افزایش‌ بعدی‌ در مبلغ‌ بازیافتنی‌ تحت‌ نظام‌ بهای‌ تمام‌شده‌ تاریخی………….. ۶۰

فصل سوم :فرآیند اجرای تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۳ روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………….. ۶۶
۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۶۶

فصل چهارم : نتیجه گیری

۱-۴ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۴ پیشنهاد های حاصل از تحقیق…………………………………………………………….. ۶۹
۳-۴ محدودیت های حاصل از تحقیق……………………………………………………….. ۷۰
منابع………………………………………………………………………………………………… ۷۲