پروژه حسابداری بررسی ارزیابی ریسک درسرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

50,000 تومان
تعداد صفحه : 62
حجم فایل : 290 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

پروژه حسابداری بررسی ارزیابی ریسک درسرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

این پروژه در هیچ سایتی با این مطالب وجود ندارد

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول:کلیات

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
۱- ۴- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده……………………………………………………………. ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۶-اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸- روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… ۹
۱-۹- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ………………….. ۹

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری پژوهش

۲-۱ علت وجود بانک ها…………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲ علت حرکت بانک ها به سمت درآمدهای متنوع………………………………………………… ۱۲
۲-۳ تنوع بخشیدن به فعالیتهای بانک ها………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴درآمد………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴-۱ درآمد عملیاتی………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۴-۲درآمد حاصل از کارمزد……………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۵ ریسک……………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۵-۱- ریسک نقدینگی دارایی………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۵-۲- ریسک نقدینگی تأمین مالی…………………………………………………………………… ۲۲
۲-۵-۳-روشهای اندازه گیری ریسک…………………………………………………………………… ۲۳
۲-۶ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی……………………………………………………………. ۲۴
۲-۷ بورس چیست؟…………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۸ تاریخچه بورس…………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۸-۱ پیشینه بورس در جهان  ………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۹ پیشینه بورس در ایران…………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۰ شاخص کل بورس تهران…………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۱ اصول سرمایه گذاری در بورس  …………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۱-۱  سرمایه مازاد …………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱۱-۲ سبد سهام  ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱۱-۳ دیدگاه بلند مدت………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱۱-۴ عدم قطعیت………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۱-۵ تحلیل ……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۲ پیشینه تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۳-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۱۴-تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-مقدمه روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۲-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۳-روش گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۴-ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۶۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیت ها

۴-۱-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۲-پیشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۳-محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………. ۶۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………… ۰۶۹