نقش اکوتوریسم در جذب گردشگران به استان گیلان

90,000 تومان
تعداد صفحه : 100
حجم فایل : 2 MB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

نقش اکوتوریسم در جذب گردشگران به استان گیلان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی
رشته : مدیریت جهانگردی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲-۱-هدف اصلی…………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳-تحقیق علمی و ویژگیهای آن……………………………………………………………………….. ۳
۱-۴-قلمروزمانی مکانی و موضوعی تحقیق…………………………………………………………….. ۴
۱-۵-زمینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ۴
۱-۶-پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۷-تعریف مفاهیم واژه ها……………………………………………………………………………… ۵
۱-۸-مشکلات وموانع(محدودیت های تحقیق)…………………………………………………………….. ۶

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲-۱-اصطلاحات مهم درمورد گردشگری…………………………………………………………………….. ۸
۲-۱-۱-تعریف گردشگری…………………………………………………………………………………… ۸
۲-۱-۲-ویژگیهای صفت گردشگری………………………………………………………………………….. ۹
۲-۱-۳-اقسام گردشگری……………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱-۴-تعریف مسافر…………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۱-۵-اکوتوریسم چیست؟ ………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲-موقعیت جغرافیایی گیلان………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۳-آب وهوای استان گیلان………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۴-منابع آب سطحی استان گیلان…………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۵-جاذبه های گردشگری گیلان……………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۶-جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۶-۱-سواحل دریا…………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۶-۲-تالاب ها ومرداب ها………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۶-۳-رودها………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۶-۴-آب های معدنی……………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۶-۵-آب های آشامیدنی…………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۶-۶-جنگلها…………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۶-۷-کوهستان ها و نواحی ییلاقی………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۶-۸-غارها و آبشارها………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۷-ژئوتوریسم استان گیلان ………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم : استان گیلان
۳-۱-جاذبه های اکوتوریستی استان گیلان……………………………………………………………….. ۲۸
۳-۱-۱-سواحل دریا…………………………………………………………………………………… ۲۸
۳-۱-۲-ییلاق ها………………………………………………………………………………………. ۲۸
۳-۲-وضعیت زیست محیطی استان گیلان……………………………………………………………….. ۲۹
۳-۳-مسیرهای گردشگری استان گیلان………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۴-حیات وحش ومناطق حفاظت شده ی گیلان………………………………………………………… ۳۵
۳-۴-۱-شماری از پرندگان درخطر انقراض و حمایت شده ی
استان گیلان……………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۴-۲-خزندگان ………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۵-مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گیلان………………………………………. ۴۰
۳-۶-پارک های جنگلی………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۶-۱-گیاهان…………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۶-۲-گیاه نادر سوسن چلچراغ یا سوسن سفید ……………………………………………………….. ۴۴
۳-۷-آبشارها……………………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۷-۱-آبشار لونک …………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۷-۲-آبشار ویسادار ………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۷-۳-آبشار لاتون…………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۷-۴-آبشار باباولی…………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۷-۵-آبشار زمرد حویق……………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۷-۶-آبشار بیحران رودسر…………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۷-۷-آبشارشیطان کوه ………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۸-چشمه های آب معدنی گیلان ……………………………………………………………………… ۵۶
۳-۸-۱-چشمه ی آب معدنی علی زاخونی ماسوله ………………………………………………………. ۵۶
۳-۸-۲-چشمه ی آب شور لاکان…………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۸-۳-چشمه ی آب معدنی زمزمه ی ماسوله ……………………………………………………………. ۵۶
۳-۸-۴-چشمه ی چشما گل طالم سرسنگر ……………………………………………………………….. ۵۷
۳-۸-۵-چشمه ی آب معدنی سنگرود ……………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۶-چشمه ی آب معدنی ماستخور منجیل…………………………………………………………….. ۵۸
۳-۸-۷-چشمه ی آب معدنی بجیران ……………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۹-ماسال……………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۹-۱-آوشیوی : غار ۷۵ میلیون ساله………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۹-۲-مسیر دسترسی………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۱۰-روستای شیرکوه…………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۱۱-معرفی جاذبه های طبیعی ماسال و شاندرمن(اکوتوریسم)………………………………………. ۶۳
۳-۱۱-۱-کوهستانها و نواحی ییلاقی……………………………………………………………………… ۶۳
۳-۱۱-۲-رودخانه ها……………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۱۱-۳-استخرها………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۱۱-۴-جنگل ها………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۱۱-۵-آبشارها………………………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۱۱-۶- حیات وحش و صید و شکار……………………………………………………………………. ۶۶
۳-۱۲-منطقه ییلاقی اولسبلنگاه و هتل اولسبلنگاه…………………………………………………………. ۶۸
۳-۱۳-منطقه جنگلی – ییلاقی سیاهکل رود……………………………………………………………….. ۶۸
۳-۱۴-قله درفک یا دلفک…………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۱۵-پارک جنگلی دکتر درستکار ………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۱۶-ییلاقات سلانسر………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۱۷-تپه کلورز (جلالیه)…………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۱۸-تالاب سیاه رود……………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۱۹-ساحل چمخاله ……………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۲۰-منطقه ییلاقی دشت النزه……………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۲۱-مسیر ییلاقی شالما…………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۲۲-آبشار چلسی……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۲۳-طرح سالمسازی دریای گل سرخ…………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۲۴-بلور دکان/ هلو دشت……………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۲۵-چشمه چشما گل طالم سه شنبه سنگر………………………………………………………………. ۷۸

فصل چهارم : نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۸۰
منابع……………………………………………………………………………………………………… ۸۱

چکیده
گردشگری در آغاز قرن بیست و یکم پدیده ی جهانی تلقی می شود. اهمیت توریسم و جایگاه آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها سبب شده که از آن با عناوینی چون صنعت سفید و صادرات نامرئی یاد شود. اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت، گرایشی نوین در صنعت جهانگردی محسوب می شود که در آن مسافرت به مناطق طبیعی با اهداف مطالعاتی و بهره بصری از مناظر، رستنی های طبیعی و حیات وحش و با توجه به جنبه های فرهنگی صورت می گیرد. بخش بسیار مهمی از فعالیت های گردشگری در دنیای امروز مبتنی بر یک گرایش قوی و تمایل خاص به استفاده از طبیعت است که به اکوتوریسم اشتهار دارد. طبق برآورهای سازمان جهانی جهانگردی(WTO) انتظار می رود تا یک دهه دیگر شمار طبیعت گردان به بیش از ۲۰ درصد مسافران جهان برسد. کشور ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه، تنوع آب و هوایی و دارا بودن بیش از ۴۰۰۰ جاذبه طبیعی به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی در جهان شناخته می شود.
 پایان نامه حاضر با طرح این سوال که جاذبه های اکوتوریستی چه نقشی در جلب گردشگران به استان گیلان دارند؟سعی دارد تا به  روش توصیفی _ تحلیلی به  شناسایی و امکان سنجی جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی استان گیلان بپردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این استان به علت موقعیت جغرافیایی ویژه، تنوع آب و هوایی، قرار گرفتن در بین کوه و دریا و مناظر دل انگیز طبیعی از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب طبیعت گردی در ایران برخوردار است.

۱-۱-مقدمه
گیلان سرزمین رودهاوجنگلهاوکوهای شگفت انگیزوچشم اندازهای طبیعی سواحل زیبا و کشتزارهای پربرکت است.کناره های دریای خزردراین منطقه با وجودجنگلهای انبوه دامنه های البرزوقله های سربه فلک کشیده و پوشیده از برف وباغ مرکبات و کشتزارهای سرسبزجلوه شگفت انگیزی را  پدید آورده.جنگل های شمالی ایران به ویژه جنگل های انبوه استان گیلان تنها باقی مانده ی جنگل های طبیعی و تجاری کشوروبقایای ثروت ملی است.استان گیلان به لحاظ ویژگیهای طبیعی وزیست محیطی یکی از زیباترین مناطق ایران است که گونه های نادری از گیاهان درختان جنگلی وحیات وحش را در خودجای داده است.این استان به لحاظ استقراردرکنار بزرگترین دریاچه ی دنیازیستگاه انواع بسیاری از آبزیان است.
محیط طبیعی آن حتی بدون تجهیزات کافی در کوهپایه هانیز قابلیت های گردشگری فراوان دارد.توسعه ی زاده های ارتباطی از میان دره هایی که کوه و جنگل را به هم  پیوند می دهند امکان برقراری گشت های گردشگری برای گذشتن ازدل جنگل ها ودست یابی به دریا را آسان کرده.قابلیت های بی شمارو توصیف ناپذیرطبیعی
گیلان انگیزه ای برای ارائه ی این  پژوهش را فراهم کرد.هرچند هیچ توصیفی از زیبایی های استان گیلان کافی نیست وچشم اندازهای طبیعی را باید ازنزدیک دید.

۱-۲-اهداف تحقیق

۱-معرفی وشناخت جاذبه های طبیعی وبکراستان گیلان که درجذب گردشگری طبیعی به این استان نقش عمده ای را ایفا می کنند.
۲-بررسی کران توان های طبیعی گیلان در جذب گردشگر.

۱-۲-۱-هدف اصلی

تحقیق علمی را بایدمعلوم کردن آن مجهول وبه عبارتی حل مساله وپاسخ یافتن برای آن دانست. اما پژوهش علمی یک هدف اولیه ویک هدف نهایی دارد،هدف اولیه معلوم کردن مساله ی خاص است که محقق باآن روبه رو شد.ولی هدف نهایی او دستیابی به معلوم کلی وبه عبارتی قضایای علمی کلی و کاربردیست.(مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی،دکترمحمدرضا حافظ نیا)

۴-۱-نتیجه گیری

کشورهای خارجی با هر شیوه و ترفندی تلاش می‌کنند تا گردشگران را به کشورشان جذب کنند؛ زیرا آنان به این نتیجه رسیده‌اند که هر گردشگری سرمایه قابل ملاحظه‌ای را برای آنان به ارمغان می‌آورد و ما نیز اکنون باید همانند آنان شرایط و بستر را برای جذب و ماندگاری گردشگران فراهم نماییم.
فضاهای بسیار زیادی در استان گیلان داریم که می‌توانیم از این فضاها برای انجام ورزش‌های جهانی، همچون اسکی روی آب و چمن و … استفاده نماییم و همچنین با قرار دادن بسته‌های گردشگری مناسب برای مسافران و گردشگران جذابیت‌های ویژه‌ای را در این استان ایجاد نماییم.
هتل‌داران که نقش به‌سزایی در جذب ماندگاری گردشگر دارند، باید با برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده در ایام پیک سفر، مسافران و گردشگران را از تورهای تفریحی که برای‌شان درنظر گرفته شده مطلع سازند.
چون استان گیلان استانی توریستی است، مشکلات در این استان بسیار بیشتر و بی حد و حصر است. وجود مسافر کاشانه‌ها در مراکز شهرستان‌ها باعث شده که هتل‌ها جایگاه واقعی‌شان را از دست بدهند.
اما جاذبه های بسیار زیاد دیگری که در این استان وجود دارد باعث رونق گردشگری در استان می شود لذا توجه مهم به این موضوع می تواند پیامد های بسیار خوبی از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و … برای گیلانیان عزیز داشته باشد.