حسابداری ضایعات تولید

80,000 تومان
تعداد صفحه : 100
حجم فایل : 300 KB
فرمت فایل : Word
80,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

حسابداری ضایعات تولید

پروژه مالی جهت دریافت درجه کاردانی
رشته حسابداری

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………… ……صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………. ۴
هدف علمی…………………………………………………………………………………………………. ۵
هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………….. ۵
قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. ۶
قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………… ۶
پرسش و پاسخ……………………………………………………………………………………………… ۶
شرح واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم:ادبیات تحقیق
اصطلاحات و مفاهیم گوناگون هزینه………………………………………………………………. ۱۰
تعریف هزینه……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
هزینه های مختلف برای مقاصد گوناگون…………………………………………………………. ۱۲
مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندیهای گوناگون هزینه ها……………………………………….. ۱۴
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………………………. ۱۵
تخصیص های هزینه های غیر مستقیم ………………………………………………………………. ۱۶
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده …………………………………………….. ۲۰
محرّکهای هزینه و مدیریت هزینه …………………………………………………………………… ۲۰
شناسایی محرک های هزینه…………………………………………………………………………… ۲۲
هزینه های متغییر و هزینه های ثابت………………………………………………………………….. ۲۳
هزینه های متغییر …………………………………………………………………………………………. ۲۳
هزینه های ثابت…………………………………………………………………………………………… ۲۴
هزینه های قابل کنترل و هزینه های غیر قابل کنترل……………………………………………… ۲۵
طبقه بندی هزینه ها برحسب حوزه های کارکرد………………………………………………… ۲۶
هزینه های ساخت یا هزینه های تولید……………………………………………………………….. ۲۶
هزینه یابی محصول در موسسات غیر تولیدی ……………………………………………………. ۳۳
گردش هزینه ها در موسسات تولیدی………………………………………………………………. ۳۴
انواع سیستم های هزینه یابی محصول………………………………………………………………. ۳۶
سیستم هزینه یابی سفارش کار ………………………………………………………………………. ۳۶
گردآوری و انباشت هزینه ها در سیستم هزینه یابی سفارش کار……………………………. ۴۰
کارت هزینه سفارش……………………………………………………………………………………. ۴۰
هزینه مواد مستقیم ……………………………………………………………………………………….. ۴۱
هزینه دستمزد مستقیم……………………………………………………………………………………. ۴۲
هزینه های سربار ساخت……………………………………………………………………………….. ۴۳
بکار گیری سیستم هزینه یابی سفارش کار در سازمانهای غیر تولیدی ……………………. ۴۴
سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جامعه آماری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۴۷
روش گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………… ۴۷
ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………….. ۴۷

فصل چهارم:حسابداری تولید

حسابداری مواد ضایع شده…………………………………………………………………………….. ۴۹
حسابداری محصولات ضایع شده یا ضایعات تولید…………………………………………….. ۵۵
ضایعات مواد اولیه ………………………………………………………………………………………. ۶۳
دوباره کاری روی محصولات معیوب……………………………………………………………… ۶۵
ضایعات محصول…………………………………………………………………………………………. ۶۷
نحوه برخورد حسابداری باضایعات محصول……………………………………………………… ۶۹
ضایعات عادی ……………………………………………………………………………………………. ۷۱
ضایعات غیر عادی و بازده فوق العاده ……………………………………………………………… ۸۶

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۹۲
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹۶
منابع
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. ۹۵

چکیده
در اغلب موسسات تولیدی برای گرداوری و انباشت هزینه های ساخت، یکی از دو سیستم گرداوری هزینه ها، یعنی سیستم هزینه یابی سفارش کار یا سیستم هزینه یابی مرحله ای بکار میرود . در این پروژه سیستم هزینه یابی مرحله ای با سیستم هزینه یابی سفارش کار مقایسه و گفته شد که بکارگیری سیستم هزینه یابی مرحله ای در مقایسه با سیستم هزینه یابی سفارش کار، مرقون به صرفه تر است.اما سیستم هزینه یابی مرحله ای را تنها هنگامی می توان به کار گرفت که در یک دایره تولیدی یا یک مرکز هزینه ، محصولات همگون به شکل انبوه ساخته می شود. سپس مفاهیم گرداوری و انباشت هزینه ها بر حسب مراحل ساخت از طریق ارائه مثال در مورد چگونگی هزینه تولید همراه با نحوه ثبت حسابداری انتقالات بین مراحل ساخت و نهایتاً، انتقال به انبار کالای ساخته شده، توصیف شد.

شناسایی محرک های هزینه

اولین اقدام مهم برای تفهیم و درک رفتار هزینه ها در هر سازمانی شناسایی محرکهای هزینه است. محرک هزینه، ویژگی رویداد یا فعالیت واقع شوند. در بسیاری از سازمانها، انواع مختلف هزینه ها به محرکهای گوناگون هزینه واکنش نشان می دهند. مثلاً در موسسات تولیدی، هزینه دستمزد مونتاژ می تواند تابعی از مقدار محصول تولید شده یا تعداد قطعات در هر محصول باشد. برعکس هزینه دستمزد تنظیم ماشین آلات می تواند تابعی از تعداد دفعات تولید باشد. هزینه حقوق و دستمزد مربوط به مدیریت مواد می تواند از عوامل مرتبط با مواد نظیر مقدار و هزینه مواد مصرفی، تعداد قطعات در محصولات مختلف و تعداد دفعات دریافت محموله های مواد ناشی شود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که بسیار ساده نگری خواهد بود اگر تمام هزینه های دستمزد  کارخانه با هم جمع و سپس گفته شود که جمع هزینه دستمزد تابعی از مقدار محصول تولید شده، است.

بکار گیری سیستم هزینه یابی سفارش کار در سازمانهای غیر تولیدی

بسیاری از شرکتهای غیر تولیدی ئ موسسات خدماتی نظیر بیمارستانها ، هتل ها، تعمیر گاهها، شرکتهای پیمانکاری، موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت و مهندسین مشاور با قبول سفارش های مختلف ، خدمات گوناگونی را به مشتریان خود عرضه می کنند. در این گونه سازمانها و موسسات با توجه به خدمات متنوعی که عرضه می شود ، استفاده از این سیستم هزینه یابی سفارش کار میتواند راه حل مناسبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری باشد. مثلاً در یک موسسه حسابرسی و خدماتی مالی، بابکارگیری سیستم هزینه یابی سفارش کار، دستیابی به اطلاعات مرتبط یا هزینه های هر قرار داد، ممکن و مبنای منطقی لازم برای ارائه قیمت پیشنهادی در مورد قرار دادها و سفارشهای جدید فراهم و بدین ترتیب ، ارزیابی سوداوری پروژه ها، سفارش ها و قراردادها امکان پذیر می شود.

نتیجه گیری
هزینه یابی محصول، فرایند گردآوری و انباشت هزینه های ساخت وتخصیص این هزینه ها به تولیدات است. هزینه های محصول برای مقاصد عمده زیر مورد نیاز است:

  1. ارزشیابی موجودیها و محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در حسابداری مالی.
  2. فراهم کردن اطلاعات حسابداری برایمدیران به منظور برنامه ریزی، کنترل هزینه ها و تصمیم گیری.
  3. فراهم کردن اطلاعات مرتبط یا هزینه ها برای سازمانهای گوناگون خارج از واحد انتفاعی نظیر نهادهای دولتی، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری.

اطلاعات مرتبط با هزینه های ساخت محصولات وارائه خدمات در شرکت های تولیدی، موسسات خدماتی و حتی سازمانهای غیر انتفاعی، از ضروریات است.