بهای تمام شده محصول

70,000 تومان
تعداد صفحه : 130
حجم فایل : 100 KB
فرمت فایل : Word
70,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بهای تمام شده محصول

تهیه شده توسط تیم گرین

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
مقدمه………………………….. ۱
بیان کلی مساله تحقیق………………. ۲
متغیرهای تحقیق……………………. ۳
قلمرو تحقیق………………………. ۳
محدودیت های تحقیق…………………. ۴
فصل دوم:مرور ادبیات تحقیق
بخش اول:
تاریخچه………………………….. ۵
سیستم اطلاعات کیفیت………………… ۶
زیر سیستمهای QIS………………….. 6
اهداف و مزایای پیاده سازی QIS ……….. 26
بخش دوم:
معرفی مجتمع لاستیک یزد……………… ۲۸
واحد کنترل کیفیت مجتمع لاستیک یزد……. ۵۲
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق………………………… ۵۷
جامعه آماری………………………. ۵۷
روش جمع آوری اطلاعات    ……………. ۵۷
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل اطلاعات
بخش اول:
روش اصلی ایجاد سیستم اطلاعاتی……….. ۵۸
گامهای نمونه سازی…………………. ۶۳
مزایا ومعایب نمونه سازی……………. ۶۴
بخش دوم:
شناخت سیستم………………………. ۶۸
بخش سوم:
وظایف واحد کنترل کیفیت…………….. ۷۳
بخش چهارم:
تجزیه و تحلیل سیستم ………………. ۷۶
تجزیه وتحلیل فرم………………….. ۹۱
بخش پنجم:
طراحی سیستم………………………. ۹۹
بخش ششم :
طراحی نرم افزار سیستم ………………… ۱۱۵
فصل پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………….. ۱۲۱
پیشنهادات………………………… ۱۲۲
منابع و ماخذ……………………… ۱۲۴

مقدمه :

بنیان جهان امروز بر اساس ارتباطات و اطلاعات است و هر کس که به اطلاعات و ارتباطات اشراف داشته باشد بهتر می تواند از عهده مسائل برآید . اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری در هر سطحی است و بر اساس اطلاعات ، مدیران در هر سطح سازمانی می توانند با سازماندهی و تجزیه و تحلیل در مورد مسائل جاری و غیر جاری سازمانی تصمیم گیری کنند.
 امروزه وظیفه مدیریت را تصمیم گیری در حل مسائل سازمانی و سیستم اطلاعات مدیریت را راهی برای تشخیص و حل آن می نگرند ! با توجه به این رویکرد ، از آن جایی که تولید محصولات متنوع در دنیا بر اساس کیفیت و مرغوبیت آن در حال رقابت است و شرکتها و سازمانها با تأکید روی کیفیت محصولات خود به بهره وری می نگرند،نقش اطلاعات و ضرورت آن برای تصمیم گیری مدیریت بیش از پیش خود را نمایان می‌کند. به همین دلیل شرکتها و سازمانها برای این که هر چه بیشتر بتوانند در زمینه کیفیت موفق‌تر باشند توجه خاص را به سمت و سوی اطلاعات که بتواند آنها را در مسیر کیفیت و ارتقاء آن قرار دهد ، معطوف کرده اند . از آنجایی که این اطلاعات به نوبه خود باید در زمان مقتضی و در مکان مناسب در اختیار مدیران، در جهت تصمیم گیری های کیفیتی قرار گیرد، ایجاد سیستم مبتنی بر کیفیت بسیار ضروری است. به همین دلیل مدیران با ایجاد سیستم های مختلف مکانیزه برای رسیدن به اطلاعات کیفیتی و تصمیم گیری بر بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود تأکید می‌ورزند. با توجه به این که مفهوم و ایجاد سیستم اطلاعات کیفیت یا(QIS) (Quality Information System) مفهومی جدید است و تحقیقات کمی در این باره در کشور ما انجام شده است، در این تحقیق سعی شده است با بررسی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و سیستم های فرعی آن و همچنین در ایجاد TQM ( مدیریت کیفیت فراگیر ) در نهایت، تعریفی از این سیستم اطلاعاتی جدید و پیشنهادی برای ایجاد چنین سیستمی موثر در یک شرکت،برای کمک به تصمیم گیری مدیران کنترل و تضمین کیفیت ارائه شود.

وظایف کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین میگردد :

۱-طبقه بندی روشهای آزمایش برای هر نوع ماده اولیه و نیمساخته و محصول .
۲-تدوین جدولهای عددی و حدودی برای برآورد و مقایسه نتایج .
۳-دریافت نمونه ماده اولیه و انجام آزمایش مشخص شده بر ماده اولیه و مقایسه با استاندارد و اعلام نتایج به کارشناس مربوط ( درخواست کننده ) .
۴-دریافت نمونه های نیمساخته و انجام آزمایش مشخص شده بر آنها و مقایسه با استاندارد و اعلام نتایج به کارشناس مربوط ( درخواست کننده ) .
۵-تدوین یا پیدا کردن روش آزمایش مناسب مادام که روش خاص برای آن وجود ندارد .
)در شرایط حاضر که آزمایش مواد اولیه توسط آزمایشگاه جداگانه صورت می گیرد . کنترل کیفیت بعضاً بعنوان ناظر و پیشنهاد دهنده وارد عمل می گردد .(
۶-ترازبندی نتایج مواد اولیه جهت تهیه نمودارهای مقایسه ای و پراکندگی نتایج .
۷-تراز بندی نتایج آزمایش بر نیمساخته ها و تهیه نمودارهای مقایسه ای و پراکندگی .
۸-انجام آزمایش بر نمونه های کامپاند و برآورد نتایج آزمایش و اعلام نظر از بابت سازگاری کیفیت نمونه با اعداد یا حدود استاندارد .
۹-مهر زدن بر کارتهای نصب شده بر پالتها مادام که نتایج آزمایش هیچگونه اشکالی نداشته باشند .
۱۰-ارائه نتایج خارج از استاندارد کامپاند ، به کارشناس کامپاند جهت تعیین وضعیت .
۱۱-نظارت بر سلامت و نگهداری ابزارهای آزمایشگاه و اقدام به موقع در جهت رفع اشکالات آنها.
۱۲-کالیبره کردن ابزارهای آزمایشگاه مطابق با دستور العملهای مربوط .
۱۳-برآورد ضایعات کامپاندها و آمارگیری از آنها .
۱۴-برآورد ضایعات نیمساخته ها و تدوین گزارش مربوط .
۱۵-تهیه نمودار ضایعات بر اساس نوع و بر اساس واحدهای تولیدی .
۱۶-تعیین وضعیت تایرهای معیوب  و تیوب های معیوب که توسط بازرسان تولید ( در شرایط فعلی ) گردآوری می شوند . این طبقه بندی و تعیین وضعیت می تواند حسب مورد یکی از موارد زیر باشد .
۱-درجه یک
۲-درجه دو
۳-ضایع
۱۷-انجام نمونه گیری تصادفی از محصولات بازرسی شده تولید و ارائه گزارش .
۱۸-انجام نمونه گیری تصادفی از ذخیره های انبار محصول و ارائه گزارش .
۱۹-دریافت نمونه های تایردوره ای ، تصادفی ، آزمایشی و تحت کنترل برای انجام آزمایشهای تخریب ، تست ویل­و­تست جاده و دریافت نتایج و­ارائه به مدیر کنترل­کیفیت و­درخواست کننده بر اساس آئین نامه های مربوط .
۲۰-همکاری در نمونه گیری های تصادفی توسط موسسه استاندارد .
۲۱-تهیه گزارشهای روزانه تعیین وضعیت تایر و تیوب و تدوین گزارشهای دوره ای عیوب .
۲۲-شناخت عیوب در حد کارشناسی و اعلام وضعیت نسبی عیوب به مدیر کنترل کیفیت .
۲۳-تدوین جدول عیوب بر اساس ماشین و قالب پخت و تهیه گزارش دوره ای پراکندگی عیوب مرتبط با هر سایز هر ماشین و هر قالب .
۲۴-مراجعه مکرر و حضور نسبی در سالنهای بازرسی و اطلاع داشتن از عیوب مقطعی و گزارش مکرر از وضعیت عیوب .
۲۵-بررسی کیفیت ریکلیم و نصب برچسب کیفیت بر محموله ها بر اساس نتایج آزمایشها .
۲۶-نظارت بر بارگیری تایرها و تیوبها برای مشتریها.
۲۷-بررسی کیفیت نگهداری محصولات و تهیه گزارشهای دوره ای و مقطعی .
۲۸-ارزیابی محصولات خسارتی و تهیه گزارش و آمار مربوط .
۲۹-برگزاری برنامه های Ranking و حضور در برنامه ها و کسب اطلاعات و تدوین گزارش . Ranking
۳۰-تهیه پلاکارتهای تبلیغاتی کیفیت برای ایجاد زمینه های مرغوبیت کار و ارزش گذاری بر کمیت همگام با کیفیت .
۳۱-ارائه نظر پیشنهادی برای افزایش کیفیت محصولات و افزایش مرغوبیت کار.
۳۲-جمع آوری اطلاعات آماری راجع به ضایعات و بررسی علل بروز ضایعات با همکاری کارشناس مربوط.
۳۳-برآورد ضایعات و مقدار ضایعات اجتناب ناپذیر و ارائه پیشنهاد به منظور کاهش اینگونه ضایعات .
۳۴-تهیه گزارش مقطعی از قطع برق و سایر موارد تأسیساتی و تأثیر آنها بر کمیت و کیفیت محصول و بروز ضایعات .
۳۵-تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت ابزارهای نگهداری نیمساخته ها در واحدهای مختلف تولید .
۳۶-سرپرستی کارگران تحت امر و تدوین برنامه کار ایشان و دریافت گزارش .