بررسی کالا در شرکت گاز

120,000 تومان
تعداد صفحه : 87
حجم فایل : 400 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بررسی کالا در شرکت گاز

پروژه مالی جهت دریافت درجه کاردانی
رشته حسابداری

تهیه شده توسط تیم گرین

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده ……………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… ۴
۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳-۱- هدف علمی………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳-۲- هدف کاربردی…………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶- پرشس تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶
۱-۷- واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲- تاریخچه صنعت گاز در ایران :…………………………………………………………….. ۹
۲-۳- استاندارد نمودن کالا…………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۴- ضرورت شناخت تنوع کالاها……………………………………………………………… ۱۴
۲-۵- لیست گروه……………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۶- تسریح در ارتباطات ………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۷- سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا……………………………………………………….. ۴۹
۲-۸- کمیته های کارشناسی استاندارد……………………………………………………………. ۵۲
۲-۹- کیفیت عالی استاندارد ………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۱۰- لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها…………. ۵۹

فصل سوم :فرآیند اجرای تحقیق

۱-۳ روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۳ روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………… ۶۲
۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. ۶۲

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل مالی

حسابها …………………………………………………………………………………………………. ۶۴
سطوح حسابها…………………………………………………………………………………………. ۶۴
ثبتهای حسابداری خرید داخلی …………………………………………………………………… ۷۶
خرید های خارجی…………………………………………………………………………………… ۷۸

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها

۴-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۸۳
۴-۲-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۳- محدودیت ها …………………………………………………………………………………. ۸۵
منابع……………………………………………………………………………………………………… ۸۷