بررسی رابطه بین مازاد سرمایه در گردش و مازاد بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

70,000 تومان
تعداد صفحه : 55
حجم فایل : 100 KB
فرمت فایل : Word
70,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بررسی رابطه بین مازاد سرمایه در گردش و مازاد بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پروژه در سایت های مشابه بصورت
رایگان موجود است
امامی تمامی آنها با فرمت PDF بوده
و غیر قابل ویرایش میباشد
این پروژه توسط تایپیست های گرین
تایپ و ادیت شده
و با هزینه اندک در اختیارتان قرار میگیرد

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                            ۱
واژه های کلیدی                                                                                                 ۱
فصل اول                                                                                                        ۲
۱-۱-مقدمه                                                                                                      ۳
۱-۲-بیان مسئله                                                                                                ۴
۱-۳- فرضیه های پژوهش                                                                                    ۵
۱-۴-اهداف تحقیق                                                                                             ۶
۱-۴-۱-هدف علمی                                                                                           ۶
۱-۴-۲-اهداف کاربردی                                                                                                ۶
۱-۵-قلمرو تحقیق                                                                                             ۶
۱-۵-۱-قلمرو مکانی                                                                                          ۶
۱-۵-۲-قلمرو زمانی                                                                                           ۶
۱-۶-جامعه آماری                                                                                             ۷
۱-۷-روش تحقیق                                                                                              ۷
۱-۸-روش گردآوری اطلاعات                                                                               ۷
۱-۹-ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                 ۷
۱-۱۰-شرح واژه ها و تصطلاحات                                                                          ۷
۱-۱۱-استفاده کنندگان از تحقیق                                                                              ۹
فصل دوم                                                                                                        ۱۰
۲-۱-پیشینۀ نظری                                                                                              ۱۱
۲-۲- پیشینۀ تجربی                                                                                            ۱۳
۲-۳- متغیرهای پژوهش                                                                                                 ۱۶
۲-۴- متغیر مستقل                                                                                             ۱۷
۲-۵- دریافتنی تجاری                                                                                         ۱۷
فصل سوم                                                                                                        ۱۸
۳-۱- روش شناسی پژوهشی                                                                                 ۱۹
۳-۲- متغیر وابسته                                                                                             ۲۲
۳-۳- محاسبه عاملHML                                                                                    ۲۸
۳-۴- متغیرهای کنترلی                                                                                         ۲۹
فصل چهارم                                                                                                      ۳۴
۴-۱- یافته های پژوهش                                                                                                ۳۵
۴-۲- آزمون فرضیه ها                                                                                         ۳۶
فصل پنجم                                                                                                       ۴۵
۵-۱-نتیجه گیری و پیشنهاد ها                                                                                ۴۶
۵-۲-پیشنهادات                                                                                                          ۴۷

چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام می پردازد که شاخص ارزش آفرینی برای سهام داران است. برای این امر، اثر سرمایه گذاری مازاد در نگه داشت وجه نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.نمونۀ آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی(EGLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافته ها همچنین حاکی است. در شرکت های اهرمی نگه داشت وجه نقد در مقایسه با سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهام داران را افزایش می دهد.

مقدمه

در فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جست و جو می کنند، سرمایه در گردش منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال، نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در اقتصاد پرچالش است. مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال برقراری تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثرسازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت است(بهار مقدم و همکاران،۱۳۹۱).سرمایه در گردش یک شرکت برای اخذ وام، همواره در صدر توجهات اعطا کنندۀ اعتبار قرار دارد. لئوپولد بیان می کند که معروفیت سرمایه در گردش در نزد عموم، به مثابه معیار نقدینگی و سلامت مالی کوتاه مدت،آن قدر گسترده است که به ندرت نیاز به تهیه سند و مدرک دارد(میرالماسی،۱۳۷۴).اهمیت روز افزون مدیریت سرمایه در گردش،سبب شده که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مالی درآید.مطالعات نشان می دهد که بیشتر وقت مدیران مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می شود که به سادگی با عنوان مدیریت سرمایه در گردش بیان می شوند. هرگونه تصمیمی که در این بخش از جانب مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود،آثار چشمگیری بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که موجب تغییر ارزش شرکت و در نهایت ثروت سهام داران خواهد شد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

در این پژوهش با در نظر گرفت متغیرهای کنترلی، رابطه بین سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی .۳,تا +۴٫, مورد بررسی قرار گرفت ( نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، در سطح مانده دوره با مازاد بازده سهام وجود دارد(با وجود این، بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی منجر به افزایش ثروت سهام داران نمی شود( همچنین بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، برای شرکت هایی که دارای ریسک مالی بالایی هستند، سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، در مقایسه با نگه داشت وجه نقد شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت، منجر به کاهش ثروت سهام داران خواهد شد).