بررسی اهمیت کنترل های داخلی سازمان ها

70,000 تومان
تعداد صفحه : 80
حجم فایل : 500 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بررسی اهمیت کنترل های داخلی سازمان ها

پروژه جهت دریافت درجه کاردانی حسابداری

فهرست مطالب
چکیده                                                                                                   ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه                                                                                                   ۳
بیان مسئله                                                                                              ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                       ۳
اهداف تحقیق                                                                                          ۴
هدف علمی                                                                                            ۴
هدف کاربردی                                                                                         ۴
قلمرو تحقیق                                                                                           ۴
قلمرو موضوعی تحقیق                                                                               ۴
قلمرو مکانی تحقیق                                                                                    ۴
قلمرو زمانی تحقیق                                                                                    ۴
روش تحقیق                                                                                            ۵
روش گرد آوری اطلاعات                                                                           ۵

فصل دوم:ادبیات تحقیق
چنانچه سیستم کنترل داخلی اثر بخش نباشد چه روش می دهد؟                                ۷
کنترل های داخلی وجوه نقد                                                                          ۸
ارزیابی سیستم کنترل داخلی                                                                         ۹
سیستم های استقرار پایانه در محل خرده فروش                                                   ۱۰
سیستم کنترل داخلی پرداختهای نقدی                                                               ۱۲
ویژگی های کنترلی سیستم برگه ای                                                                  ۱۳
سیستم کنترل داخلی و کامپیوتر                                                                       ۱۴
سیستم کنترل داخلی                                                                                   ۱۵
ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی                                   ۱۵
نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش                                                            ۱۶
حسابرسی داخلی و اصول بنیادی آن                                                                ۲۰
کسب اطلاع از کنترلهاى داخلى                                                                    ۲۲
کنترل داخلى و عملیات حسابرسى                                                                  ۲۴
کنترل مدیریت در سازمانهای امروز                                                                  ۲۶
نقش هدفها واستراتژی هادر کنترل مدیریت                                                         ۲۸
متغیرهای کلیدی در طراحی کنترل مدیریت                                                         ۲۸
مزیتهای مدیریت عملکرد                                                                                       ۲۹
حسابرسی داخلی در سازمان                                                                         ۳۵
حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت                                                            ۳۶
رابطه سازمانی مدیران و حسابرسی داخلی                                                                   ۳۷
شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل                                                                ۳۸
طبقه بندی کنترل داخلی                                                                               ۴۰
ساختار سازمانی                                                                                       ۴۲
وجه تمایز حسبرسان داخلی با حسابرسان مستقل                                                 ۴۳
کمیته حسابرسی                                                                                       ۴۴
روشهای کنترل                                                                                         ۴۸
تفکیک مسؤلیت ها                                                                                    ۴۹
کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی                                                               ۵۰
. منابع کسب اطلاعات درباره کنترل های داخلی                                                  ۵۱
مستند سازی کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی                                               ۵۲
پرسش نامه کنترل های داخلی                                                                        ۵۲
شرح نوشته سیستم کنترل داخلی                                                                     ۵۲
براورد اولیه خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها                                   ۵۳

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به آن                                                    ۵۷

روش های کنترلی                                                                                     ۶۱
پیشینه پژوهشهای مرتبط                                                                             ۶۲
فصل سوم:فرآیند اجرای تحقیق
روش تحقیق                                                                                            ۶۶
روش گرد آوری اطلاعات                                                                            ۶۶
ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                                       ۶۶

فصل چهارم:نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

نتیجه گیری                                                                                             ۶۸
پیشنهادات                                                                                              ۶۹
محدودیت های تحقیق                                                                                ۷۰
منابع                                                                                                     ۷۱

چکیده

در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس می کند. به طور خلاصه کنترل‌های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست واحد تجاری صورت می‌گیرد. کنترل داخلی تنها به حسابداری و معاملات مالی محدود نشده بلکه تمام واحد تجاری و فعالیتهای آن را در بر می‌گیرد.متغیرهای کلیدی در طراحی کنترل مدیریت
با توجه به اینکه نظامهای کنترل مدیریت باید به نحوی طرح ریزی شوند که با ارائه اطلاعاتی در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان،رسیدن به اهداف را ازطریق اجرای استراتژی ها تسهیل نمایند پس باید ارائه کننده سنجش های مناسب باشند. که در این راستا تعریف معیارها و شاخص ها به منظور کنترل میزان دستیابی به اهداف و استراتژی ها اهمیت ویژه می یابد.
چنانچه قصد پرورش استراتژی ها و اجرای به موقع و درست آنها را داریم، سنجش های نظام کنترل مدیریت می بایستی با متغیرهای کلیدی در فعالیت های سازمان ارتباط داشته باشند.
تشخیص متغیرهای کلیدی مستلزم آگاهی کامل از وضعیت اقتصادی سازمان خواهد بود . متغیرهای کلیدی ممکن است عوامل داخلی یا خارجی باشند. متغیرهای کلیدی داخلی دراصل نقطه های خطرجویی در کل نظام یک سازمان هستند که فعالیتها ممکن است در آنجا از کنترل خارج شده و یا از برنامه های مدیریت منحرف شده باشند. متغیرهای کلیدی خارجی، عواملی هستند که به میزان زیادی از کنترل مستقیم سازمانها خارج هستند.

در صورت خرید از فروشگاه از تخفیف های ویژه بهرمند شوید از تماس با ما در ارتباط باشید  ..