بانکداری الکترونیک

50,000 تومان
تعداد صفحه : 90
حجم فایل : 300 KB
فرمت فایل : Word
50,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بانکداری الکترونیک

فهرست مطالب
چکیده                                                                                      ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۳
۲-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………. ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………. ۵
۴-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۱ هدف علمی…………………………………………………………………………………. ۶
۲-۴-۱ هدف کاربردی…………………………………………………………………………….. ۶
۵-۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. ۶
۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶
۷-۱پرشس تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶
۸-۱ واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ خدمات بانک‌داری الکترونیک………………………………………………………….. ۱۱
۳-۲ شاخه‌های بانکداری الکترونیک…………………………………………………………. ۱۳
۴-۲ کانال‌های بانکداری الکترونیک…………………………………………………………. ۱۳
۵-۲ مزایای بانک‌داری الکترونیک……………………………………………………………. ۱۴
۶-۲ گستره جهانی………………………………………………………………………………….. ۱۵
۷-۲ امنیت……………………………………………………………………………………………. ۱۵
۸-۲ چالش بانکداری الکترونیک……………………………………………………………… ۱۷
۹-۲ جایگاه تجارت الکترونیک………………………………………………………………… ۱۸
۱۰-۲ بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………….. ۱۹
۱۱-۲ تعریف بانکداری الکترونیک…………………………………………………………… ۱۹
۱۲-۲ سرویس های بانک الکترونیک……………………………………………………….. ۲۰
۱۳-۲ مزایای بانکداری الکترونیک…………………………………………………………… ۲۲
۱۴-۲ بانکداری الکترونیک ؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید………………………………… ۲۳
۱۵-۲ علل کندی رشد بانکداری الکترونیک………………………………………………. ۲۵
۱۶-۲ علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران………………………………… ۲۶
۱۷-۲ کارتهای بانکی…………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱۸سیستم حسابداری بانکداری الکترونیک……………………………………………… ۳۴
۱۹-۲ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………. ۳۴
۲۰-۲روند اتوماسیون سیستم بانکی…………………………………………………………… ۳۷
۲۱-۲کارت‌های اعتباری صادر شده و دستگاه‌های خودپرداز (ATM)………….. 38
۲۲-۲ نصب پایانه فروش و سبقت بانک‌های خصوصی…………………………………. ۴۰
۲۳-۲پرداخت قبوض تلفنی و اینترنتی و خدمات SMS………………………………. 40
۲۴-۲ ایمیل‌های بانکی در BOX مشتریان…………………………………………………. ۴۰
۲۵-۲ نظام تسویه ناخالص آنی…………………………………………………………………. ۴۲
۲۶-۲  نظارت بر نظام پرداخت………………………………………………………………… ۴۲
۲۷-۲ ارتباط بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک………………………………. ۴۳
۲۸-۲ مشکلات موجود…………………………………………………………………………… ۴۴
۲۹-۲ عدم وجود زیر ساختهای فنی………………………………………………………….. ۴۵
۳۰-۲ عدم وجود آموزش و فرهنگ سازی………………………………………………… ۴۶
۳۱-۲ فناوری در ایران (کارتها،دستگاههای خود پرداز و…) …………………………. ۴۹
۳۲-۲ تحریم های بین المللی و تأثیر آن بر بانکداری الکترونیک…………………….. ۵۳
۳۳-۲ غیر قابل برگشت بودن دستور………………………………………………………….. ۵۶
۳۴-۲ تاریخ پرداخت……………………………………………………………………………… ۵۶
۳۵-۲ سوء استفاده و اشتباه………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳۶ فرضیات ثابت شده………………………………………………………………………… ۶۲
۳۷-۲ تحقق تجارت الکترونیک در گرو تیم بانکداری الکترونیک پیشرفته ……… ۶۸
۳۸-۲ مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک…………………………………………. ۷۲
۳۹-۲ دشواریهای بانکداری الکترونیک در ایران ……………………………………….. ۷۲
۴۰-۲ کارتهای بین المللی ………………………………………………………………………. ۷۵
۴۱-۲ چشم انداز آینده ………………………………………………………………………….. ۷۶
۴۲-۲ عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور ………………………….. ۷۹
۴۳-۲ اجزای بانکداری الکترونیک در ایران ………………………………………………. ۸۱

فصل سوم : فرآیند اجرای تحقیق

۱-۳ جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………… ۸۴
۲-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸۴
۳-۳ روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… ۸۵

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۸۷
۲-۴ پیشنهادات …………………………………………………………………………………….. ۸۸
منابع……………………………………………………………………………………………………… ۹۰

چکیده
توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که از این فناوریهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسی شاخص های توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل تاثیر گذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند.
تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف جامعه علی الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود . در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد. در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر این می طلبد که بانکها نیز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جدید تری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعالیت های روز مره خود با قابلیت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که یکی از مهترین و دور اندیشانه ترین دلایل آن می تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد