ارزیابی تأثیر بدهی های شرکت بر میزان ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

75,000 تومان
تعداد صفحه : 96
حجم فایل : 250 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

موضوع پروژه کارشناسی حسابداری

ارزیابی تأثیر بدهی های شرکت  بر میزان ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار

عنوان                                                                                                                                           شماره صفحه
فصل اول : کلیات                                                                                                              ۱
مقدمه                                                                                                                                                                      ۲
تعریف موضوع و بیان مسأله                                                                                                                                     ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                                         ۶
اهداف تحقیق                                                                                                                                                          ۷
فرضیات تحقیق                                                                                                                                                        ۸
روش تحقیق                                                                                                                                                             ۹
روش و ابزار گردآوری داده ها                                                                                                                                ۱۰
قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)                                                                                                                                 ۱۰
تعریف عملیاتی متغیرها                                                                                                                                            ۱۱
فصل دوم : ادبیات موضوع                                                                                                                                  ۱۳
مقدمه                                                                                                                                                                      ۱۴
تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن                                                                                                                   ۱۴
نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه                                                                                                            ۱۵
پیشینه تحقیق                                                                                                                                                             ۴۱
فصل سوم :  روش تحقیق                                                                                                                                     ۵۳
مقدمه                                                                                                                                                                      ۵۴
نوع تحقیق                                                                                                                                                                ۵۵
معرفی متغیرهای تحقیق                                                                                                                                            ۵۵
فرضیه‌های تحقیق                                                                                                                                                     ۵۷
قلمرو تحقیق                                                                                                                                                            ۵۷
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                                                ۵۸
فرایند تحقیق                                                                                                                                                            ۵۸
ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن                                                                                                                               ۵۸
روش جمع آوری داده‌ها                                                                                                                                          ۵۹
روش تحلیل داده‌ها                                                                                                                                                  ۵۹
آزمون توزیع متغیرها                                                                                                                                                ۶۰
فصل چهارم : تحلیل داده ها و آزمون فرضیات                                                                                                                ۶۵
مقدمه                                                                                                                                                                      ۶۶
عنوان                                                                                                                                           شماره صفحه
توصیف اطلاعات و داده‌های متغیرهای تحقیق                                                                                                         ۶۷
آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش                                                                                                           ۷۱
فصل پنجم : تحلیل یافته ها و نتیجه گیری                                                                                                           ۸۸
نتیجه گیری                                                                                                                                                              ۸۹
پیشنهادهای تحقیق                                                                                                                                                    ۹۱
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی                                                                                                                                ۹۳
منابع و مآخذ                                                                                                                                                         ۹۵