پروژه حسابداری بررسی ارزیابی ریسک درسرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

5000 تومان
تعداد صفحه : 62
حجم فایل : 290 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

موضوع پروژه مالی کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری

ارزیابی ریسک درسرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

این پروژه در هیچ سایتی با این مطالب وجود ندارد

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:کلیات
۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
۱- ۴- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده……………………………………………………………. ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۶-اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸- روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… ۹
۱-۹- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ………………….. ۹

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۲-۱ علت وجود بانک ها…………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲ علت حرکت بانک ها به سمت درآمدهای متنوع………………………………………………… ۱۲
۲-۳ تنوع بخشیدن به فعالیتهای بانک ها………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴درآمد………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴-۱ درآمد عملیاتی………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۴-۲درآمد حاصل از کارمزد……………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۵ ریسک……………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۵-۱- ریسک نقدینگی دارایی………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۵-۲- ریسک نقدینگی تأمین مالی…………………………………………………………………… ۲۲
۲-۵-۳-روشهای اندازه گیری ریسک…………………………………………………………………… ۲۳
۲-۶ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی……………………………………………………………. ۲۴
۲-۷ بورس چیست؟…………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۸ تاریخچه بورس…………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۸-۱ پیشینه بورس در جهان  ………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۹ پیشینه بورس در ایران…………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۰ شاخص کل بورس تهران…………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۱ اصول سرمایه گذاری در بورس  …………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۱-۱  سرمایه مازاد …………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱۱-۲ سبد سهام  ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱۱-۳ دیدگاه بلند مدت………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱۱-۴ عدم قطعیت………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۱-۵ تحلیل ……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۲ پیشینه تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۳-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۱۴-تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱-مقدمه روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۲-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۳-روش گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۴-ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۶۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیت ها
۴-۱-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۲-پیشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۳-محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………. ۶۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………… ۰۶۹