پروژه تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

5000 تومان
تعداد صفحه : 72
حجم فایل : 300 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

پروژه تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

(لازم به ذکر است که این پروژه با قیمت کمتر نسبت به سایتهای دیگر و مطالب تخصصی تر در اختیارتان قرار می گیرد.)

بخشی ازچکیده

در این پژوهش یک سری تصاویر که تعداد آنها ۲۰ عدد بوده است و به صورت رنگی در همان تعداد بصورت سیاه و سفید تهیه شده است و هر دو گروه با یک سری از این تصاویر یعنی گروهی با تصاویر رنگی و گروه دیگر با تصاویر سیاه و سفید مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در این پژوهش این بود که آیا رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد. آیا بین رنگ و حافظه رابطه مستقیم است، که با انجام عملیات آماری که در این پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج زیر بدست آمده که اولاً رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد، ثانیاً رابطه بین رنگ و حافظه مستقیم است.

بخشی از مقدمه

درگیری فکری با استعداد پرسش برانگیز حافظه حوضه اختصاصی انسان نوین نیست، زیرا که بسیاری از تمدنها در گذشته، منشأ کارکرد و تربیت آن را عمیقاً مد نظر داشته‌اند در حقیقت، مطالعه حافظه از تاریخچه ای غنی برخوردار است که به روزگاران دور یعنی آغاز تمدن مغرب زمین باز می گردد. این مطلب موضوعی است مورد علاقه و تفحص برای اندیشمندان بزرگ تمامی دوره ها بوده است.(ابراهیم زاده، ۱۳۶۸، ص ۱۸)

عوامل مختلفی بر حافظه مؤثر هستند از جمله هیجان، هوش، سن و رنگ که در اینجا ما به تأثیر رنگ بر حافظه پرداخته ایم.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : مقدمه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۳
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. ۵
هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۶
اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………. ۶
فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۷
متغیرهای اساسی پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۷
تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیدایش رنگها ………………………………………………………………………………………………. ۱۳
رنگ شناسی کودکان ……………………………………………………………………………………… ۲۱
رویت رنگ…………………………………………………………………………………………………… ۲۴
طبیعت رنگها ……………………………………………………………………………………………….. ۲۵
آمیزش رنگها ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶
اختلالات رویت رنگ ……………………………………………………………………………………. ۲۹
فیزیولوژی رنگ ……………………………………………………………………………………………. ۳۰
حافظه …………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
رشد حافظه در نوباوگی …………………………………………………………………………………. ۳۸
حافظه چیست ؟ …………………………………………………………………………………………… ۴۰
انواع حافظه ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
حافظه کوتاه مدت …………………………………………………………………………………………. ۴۴
حافظه دراز مدت ………………………………………………………………………………………….. ۴۶
اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی) …………………………………….. ۴۹
حافظه سازنده ………………………………………………………………………………………………. ۵۲
عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه ……………………………………………………………. ۵۳
تداعی اندیشه ها …………………………………………………………………………………………… ۵۴
درباره فرایند به خاطر سپردن ………………………………………………………………………….. ۵۷
حافظه و فراگیری …………………………………………………………………………………………. ۵۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… ۶۳
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۶۳
نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………… ۶۳
ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
روش و چگونگی اجرا …………………………………………………………………………………… ۶۴
روش آماری ………………………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار ……………………………………………………. ۶۶
برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار ……………………………………………………………. ۶۶
برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار ……………………………………………… ۶۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات ………………………………………………………………….. ۶۹
منابع …………………………………………………………………………………………………………… ۷۰