پروژه انواع لیزرها

7000 تومان
تعداد صفحه : 67
حجم فایل : 500 KB
فرمت فایل : Word
7000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

انواع لیزرها

پروژه دوره کارشناسی
مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: لیزر

۱-۱-ماهیت نور
۱-۲-تاریخچهﻯ پیدایش لیزر
۱-۳-گسیل خود به خود
۱-۴-گسیل القایی
۱-۵-لیزر چگونه تولید می شود؟
۱-۶-ویژگیﻫای نور لیزر
۱-۷-سوئیچ Q
۱-۸-انواع لیزرها.

فصل دوم: کاربردهای لیزر

۲-۱-کاربرد لیزر در صنعت
۲-۲-موارد استفاده از لیزر در صنعت
۲-۳-مینیاتوری
۲-۴-تمامنگاری (هولوگرافی).
۲-۵-ثبت با لیزر
۲-۶-ساختمان سازی و کشاورزی
۲-۷-سایر کاربردها
۲-۷-۱-لیزرها و اجرای قانون
۲-۷-۲-اندازه گیری فاصلهﻫا با لیزر
۲-۷-۳-زلزله نگاری
۲-۷-۴-صنعت نفت
۲-۸-لیدارها و لیزر
۲-۹-پاکسازی دیوار نوشتهﻫا به کمک لیزر
۲-۱۰-کاربرد لیزر در مبحث نظامی
۲-۱۱-سلاحﻫای لیزری
۲-۱۲-موشکﻫای هدایت شوندهﻯ لیزری
۲-۱۳-فاصله یابﻫای لیزری
۲-۱۴-کاربرد لیزر در پزشکی
۲-۱۵-لیزرهای خانگی e-trans
۲-۱۶-موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی
۲-۱۷-تحقیقات
۲-۱۷-۱-پژوهش در شیمی و زیست شناسی
۲-۱۷-۲-جداسازی ایزوتوپﻫا و شکافﻫا
۲-۱۸-روشﻫای جدا کردن اتمﻫا و مولکولﻫا
۲-۱۹-سرد کردن و به دام انداختن اتم
۲-۲۰-گداخت هستهﺍی
۲-۲۱-ژیروسکوپﻫای لیزری
۲-۲۲-پرتابﻫای لیزری، فضاپیماها و جنگ ستارگان
۲-۲۳-ارتباطات
۲-۲۴-تار نوری
۲-۲۵-ارتباط در زیر دریا به کمک لیزر
۲-۲۶-کاربردهای لیزر ND-YAG
۲-۲۷-ایمنی لیزرها.

فصل سوم: نتیجه‌گیری

۳-۱-نتیجه‌گیری
۳-۲-پیشنهادات
واژه نامه
منابع

مقدمه
خدایا اولین سخن تو با پیامبرت خواندن بود. توخیر بندﻩات را در دانشمند بودن او میﺩانی. پس خدایا شناخت علوم بر ما آسان ساز. یعنی شناختن و دانستن چیزی همان طور که هست واین از صفات خداوند است. از آغاز آفرینش انسان تاکنون میلیونﻫا سال میگذرد. در این سالها انسان شاهد تغییرات زیادی در محیط پیرامونش بودهﺍست. تمامی این تغییرات ناشی از قدرت عقل و قوﻩی اراده و تصمیم گیری اوست.اما امروزه شاهد پیشرفتﻫای شگرفی در علوم مختلف از جمله پزشک، شیمی، زیست شناسی، ارتباطات و… هستیم که بسیاری از این پیشترفتﻫا را مدیون اختراع پرتویی شگفتﺍنگیز به نام لیزر میﺩانیم.
لیزر یا به اصطلاح نور باشکوه نوع کامﻸ جدیدی از نور است که بسیاری از آرزوﻫای رویاگونهﻯ بشر را جامهﻯ عمل پوشاندهﺍست، به طوری درخشانتر از هر چه که در طبیعت یافت میشود. با لیزر میتوان عجایبی به بار آورد و هر مادهﻯ شناخته شده روی زمین را در کسری از ثانیه بخار کرد.
لیزرها آن چنان قدرتمند هستند که میتوانند فرﺁیند همﺠوشی هستهﺍی را ایجاد نمایند همان فرﺁیندی که در خورشید صورت میگیرد که برای به وجود آمدن آن گرمایی بالغ بر K10 نیاز است.
امروزه لیزرﻫا کاربردﻫای وسیعی در علوم مختلف از جمله: صنعت، پزشکی، کشاورزی، ساختمان سازی، هولوگرافی، شیمی، زیست شناسی و ارتباطات یافتهﺍند.
هدف ما از انجام چنین تحقیقی آشنایی بیشتر با لیزر و کاربردﻫای آن ﺍست تا بتوانیم علت اصلی پیشرفتﻫای بشر را در بسیاری از زمینهﻫای علمی و تحقیقی دریابیم و از آنﻫا در جهت پیشرفتﻫای جدیدی برای کشورمان وتمام جهانیان استفاده کنیم.

فصل اول: لیزر

۱-۱-ماهیت نور
اسحاق نیوتن در سال ۱۶۷۲ برای اولین بار نظریهﻯ ذرهﺍی بودن نور را بیان کرد و انیشتین نیز با انجام آزمایش فوتوالکتریک نظریهﻯ نیوتن را ﺗﺄیید کرد. نیوتن هم چنین با عبور دادن نور از منشور توانست نور را تجزیه کند.
نور خود یک موج الکترومغناطیسی است و میﺩانیم که موج دارای ۳ مشخصهﻯ اصلی: بسامد، دوره و طول موج است. طول موج یکی از مهمترین مشخصهﻫای موج است که با انرژی رابطهﻯ عکس دارد. بنابراین موجﻫای مختلف را میتوان به صورت طیف موجﻫای الکترومغناطیسی نمایش داد.
کریستین هویکینس، فیزیکﺩان هندی برای اولین بار توانست به کمک پخش، بازتاب و شکست نور، ماهیت موجی بودن نور را بیان کند و توماس یانگ با آزمایش پراش نور آن را ثابت کرد.
لیزر در واقع نوعی نور است و با توجه به محیط فعالش در قسمتﻫای مختلف طیف موجﻫای الکترومغناطیسی قرار میگیرد.

۱-۲-تاریخچهﻯ پیدایش لیزر
در سال ۱۹۱۷ میلادی انیشتین تحقیقی را بر روی نظریهﻯ نور و تشعشع آغاز کرد. در پیﺁمد این تحقیقات، انیشتین در مقالهﻯ علمی خود «در نظریهﻯ کوانتومی تشعشع» چگونگی تحریک شدن اتمﻫا و آزاد کردن نور از آنﻫا را شرح داد که در قسمتﻫای بعدی به تشریح کامل آن میﭘردازیم.
بعد از انیشتین، تاونز به در خواست نیروی دریایی آمریکا برای ساخت وسیلهﺍی که بتواند بسامد بالای میکروموج، جهت استفاده در ارتباطات تهیه کند، مشغول به تحقیق در مورد گسیل القایی شد. وی سرانجام در سال۱۹۳۵ با استفاده از ماده فعال آمونیاک توانست میزر را تولید کند. تاونز پس از اختراع میزر که اولین کاربرد عملی اصول انیشتین در مورد گسیل القایی بود به فکر ساخت دستگاهی بود که بتواند طول موجﻫای کوتاهتری نسبت به میکروموج داشته باشد.
سرانجام در سال ۱۹۵۹ دکتر تئودور مایمن فکر تاونز را به نتیجه رسانید و اولین لیزر راساخت. مایمن با قرار دادن میلهﺍی از یاقوت مصنوعی درون شیشهﺍی مار پیچی که دو انتهای میله صیقل داده شده بود، توانست لیزر را تولید کند.