پایان نامه مبانی اصلاح نژاد آبزیان

9000 تومان
تعداد صفحه : 114
حجم فایل : 90 KB
فرمت فایل : Word
9000 تومان – خرید

توضیحات

مبانی اصلاح نژاد آبزیان

سرفصل

مقدمه
اهمیت اصلاح نژاد ماهیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور تأثیر آن در زندگی کنونی و اهداف کلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های کشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع کروموزوم ها اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیکی و روش های برآورد آن ، ترکیب ژنتیکی یک جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ها قانون هاردی واینبرگ و کاربرد آن در اصلاح نژاد ماهیان، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیکی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، کلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد(نخبه) NICK و Line – دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و کاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis  دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل کردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین جنسیت ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه .

مقدمه

breeding = The Production of yong Form animals
(Propagtion) تکثیر
اصلاح نژاد= تولید زیاد (بچه ماهیان) حیوانات در یک شرایط کنترل شده .
اصلاح نژاد علم کاربردی ژنتیک است که استفاده از اختلافات قابل  وراثت افراد جمعیت را در جهت منابع بشر تغییر می دهد. از به کار گیری اصول اساسی اصلاح نژاد در پرورش آبزیان مدت زیادی نمی گذرد و این علم در مقایسه با اصلاح نژاد دام و نسبت به صنعت دام پروری کمی جدیدتر می باشد. به عبارت بهتر در صنعت پرورش ماهی معمولاً ماهیانی مورد استفاده قرار می گیرند که یا مستقیماً از ذخایر وحشـی به دسـت آمده اند و یا فقط چند نسل از انتقال آن ها از محیط های طبیعی می گذرد.

تعیین جنسیت در ماهیان Sex- determination
به طور کلی مکانیسم‌های زیادی برای تعیین جنسیت پیش بینی شده است بسیاری از ماهیان ژن های جنسی و به عبارت بهتر کروموزوم های جنسی قابل مشخص ندارند. اما به طور کلی ۸ روش تعیین جنسیت در مورد تعداد نسبتاً کمی از گونه های ماهیان یافت شده است.
تا کنون گفته می شود که این دستگاه ها فقط در تعدادی از گونه ها شناسایی شده و در بیشتر گونه ها قابل تشخیص و تمایز نیز متداول ترین دستگاه شناخته شده :

ب) کاربرد علم ژنتیک (تغییر جنسیت به وسیله ی کاربرد علم ژنتیک)
در این ماهیان با توجه به این که مخالفت های متعددی به خاطر مصارف بیش از حد هورمون های مختلف در ماهیان صورت گرفته محققین به آن شدند که با استفاده از علم ژنتیک جمعیت های تک جنسی تولید کنند در این روش تغییر جنسیت بیشتر ماهیانی که هوموگاموتقیک (××) باید تحت تمایز هورمون آندروژنی ها قرار گیرند . یعنی نوزاد ماده ماهیان را تحت تأثیر و تغذیه ی متیل تسترون قرار داده تا در آن ها بیضه ها و صفات ثانویه ی جنسی به وجود آید هر چند که از نظر ژنتیکی ماده باشند در این حالت در اثر لقاح تخم های طبیعی با اسپرم های حاصل از این ماهیان تغییر جنس یافته ماهیانی تولید شده که همه ماده بوده و کروموزوم های آن ها ×× می‌باشد.
نکته مهم : اگر حتی هورمون اضافی به این ماهی داده شود ممکن است مجرای اسپرم بر در آن ها تشکیل نگردد یا مسدود باشد. در این صورت این ماهیان ماده تکثیر شده و از عصاره بیضه هایی که تحرک لازم را دارند برای لقاح اسپرم استفاده خواهد شد تا جمعیتی تماماً ماده ایجاد گردد.
نکته ی منفی آن چنین اسپرم هایی معمولاً درصد لقاح پایینی دارند.