پایان نامه اکو و تحولات آن

9000 تومان
تعداد صفحه : 120
حجم فایل : 90 KB
فرمت فایل : Word
9000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

اکو و تحولات آن

پیشگفتار
بخش اول –  کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
مبحث اول- نظریه همگرایی
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش
۱-عامل جغرافیایی
۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی
۳-مقتضیات نظام بین المللی
۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه
۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک
مبحث سوم- تاریخچه
فصل دوم- اهداف و اولویتها
مبحث اول- اهداف سازمان اکو
مبحث دوم- اولویتهای همکاری.
فصل سوم- تشکیلات
مبحث اول- ارکان
الف- شورای وزیران.
ب- شورای قائم مقامان.
ج- شورای برنامه ریزی
د- کمیته های فنی
ه- دبیرخانه
وظایف دبیرکل
و- سازمانهای تخصصی
مبحث دوم- بودجه
فصل چهارم- اعضاء
مبحث اول- نحوه عضوگیری
عضویت در سازمان
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو
الف- ایران
ب- پاکستان
ج- افغانستان
د- قزاقستان
ه- ترکمنستان
و- ترکیه
ز- آذربایجان
ح- قرقیزستان
ط- ازبکستان
ی- تاجیکستان
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو
بخش دوم- تحولات اکو
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید
الف- مختصری از تاریخچه RCD
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی
ج- تحولات آر سی دی RCD
کنفرانس ازمیر
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید
الف- پروژه ها
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن

 1. روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)
 2. روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
 3. روابط با صندوق کودکان سازمان ملل
 4. روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی

 1. سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن

۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی
۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)
۲-۲- اتحادیه اروپا
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر
مبحث اول- دلایل رویکرد
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر
الف- فاز اول پروژه DCCU
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی
الف- مفهوم مشروعیت
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل

 1. هدف
 2. کشورهای عضو
 3. چهارچوب داخلی سازمان

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا
الف- تشکیلات.
ب- اعضا
ج- مقایسه فرهنگی
د- شخصیت حقوقی
هـ – مصونیت ها و مزایا
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو
الف- مخالفان
ب- موافقان

 1. عدم اقبال آر سی دی
 2. روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی
 3. کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو
 4. عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر

مبحث دوم- موانع گسترش اکو
الف- موانع خارجی

 1. مواضع روسیه در قبال اکو
 2. مواضع کشورهای غربی در قبال اکو

ب- موانع داخلی

 1. عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی
 2. کمبود قدرت

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو
نتیجه گیری
منابع