نقشه های توپوگرافی

7000 تومان
تعداد صفحه : 20
حجم فایل : 500 KB
فرمت فایل : Word
7000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

نقشه های توپوگرافی

نقشه های  توپوگرافی ، Topographic maps :

“توپو” در لغت بمعنای پستی و بلندی و” توپوگرافی” به معنای ترسیم پستی و بلند ی هاست. نقشه توپوگرافی نقشه ای بخصوص است که در آن پستی و بلندی های سطح زمین نمایش داده شده است. بعبارتی در یک صفحه دو بعدی کاغذ ، یک دید سه بعدی برای ما ایجاد میکند. در واقع نمایشی است از وضعیت ناهمواری ها و اشکال اوروگرافیک  یک منطقه . لازم به ذکر است که  نقشه های توپوگرافی ، اختصاصا” سطح  خشکی ها را به نمایش میگذارند ، برای مطالعه دریاها ، اقیانوسها و ناهمواریهای کف آنها از نقشه های دیگری با عنوان باتیمتریک (Bathymetric) یا ژرفا سنجی استفاده میشود، که مشابه با نقشه های توپوگرافی است. اگر چه اطلاعات دیگری نیز بر روی نقشه های توپوگرافی  وجود دارد ، از جمله عوارض طبیعی و انسانی نظیر چشمه ها، چاه ها ، مسیر آبراهه ها، مناطق مسکونی، مختصات جغرافیایی و … . ناهمواریها ی موجود بر روی  سطح زمین با خطوطی با نام خطوط همتراز یا خطوط هم ارتفاع  یا خطوط کنتوری Contour Line،  نمایش داده میشوند. در شکل ۱ چند نمونه نقشه های توپوگرافی نشان داده شده است.  اختلاف آنها چیست؟

شیب یک جهت ، Slope of a Direction  :

شیب سطح زمین در یک امتداد خاص  بر روی نقشه توپوگرافی میتواند با داشتن فاصله افقی بین دو انتهای امتداد مورد نظر بر روی زمین و داشتن تفاوت ارتفاع در دو انتهای آن محاسبه نمود.
اختلاف ارتفاع یا H∆ ،بین دو انتهای امتداد مورد نظر، با استفاده از نقشه توپوگرافی قابل محاسبه است.
شیب خط نشان داده شده در نقشه توپوگرافی شکل ۱۰ را تعیین نمایید؟ (اگر مقیاس نقشه ۱:۲۰۰۰۰ باشد). در شکل ۱۱ بر روی مقطع سطح زمین بطور شماتیک شیب و زاویه شیب  نشان داده شده است.

نقشه های تو پو گرافی چه اهمیتی دارند؟

در تمام مطالعات دقیق جغرافیایی نیاز به یک نقشه مبنا یا نقشه پایه وجود دارد.اگر چه دقیق ترین نقشه های پایه ، عکسهای هوایی هستند اما به دلیل مشکلات تهیه عکسهای هوایی و اطلاعات اضافی روی آنها و مشکلات فنی ناشی از اعوجاج تصویر و تغییر ارتفاع پرواز نمی توان همیشه از آنها استفاده کرد. به این جهت نقشه هایی که بتوانند اطلاعات اولیه و دقیقی را در اختیار جغرافیدانان بگذارند از اولویت زیادی برخوردارند. به نقشه هایی که واقعیت ها را ثبت کرده باشد ، مرز ها مشخص گردیده باشند و مطالب مورد نیاز روی آنها یادداشت شده باشند و گسترش مکانی مشاهدات به طور دقیق روی آن ثبت شده باشد ؛ نقشه پایه میگوییم.انتخاب نقشه پایه در مطالعات جغرافیایی بسیار اهمیت دارد.