مقایسه عملکرد بین صورت جریان وجوه نقد ونسبتهای مالی

5000 تومان
تعداد صفحه : 81
حجم فایل : 64.4 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

هدف ازاین تحقیق مقایسه عملکرد بین صورت جریان وجوه نقد ونسبتهای مالی شامل(ترازنامه ،سودوزیان) وهمچنین ارتباط بین این نسبتها در دو صنعت خودروسازی و محصولات شیمیایی میباشد. هرگاه افزودن اطلاعات موجود در صورتهای مالی باعث افزایش ضریب همبستگی اطلاعات با بازده سهام شود میتوان ادعا نمود که صورتهای مالی افزایش داشته و این گروه اطاعات مکمل یکدیگرهستند، جهت تحقق دراین عملیات بالغ بر ۶۰ شرکت بصورت نمونه که شرایط تحقیق (دارای موجودی بهای تمام شده کالای فروش رفته و شرکتهای که قبل ازسال ۱۳۸۰در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند) را دارا بودند طی قلمروزمانی ۱۳۸۷الی ۱۳۹۱ انتخاب شده اند. فرضیه مطرحه به شرح ذیل خلاصه میگردد:
فرضیه اصلی :
بین نسبت های نقدینگی شرکت های فعال در دو صنعت خودرو سازی و شیمیایی تفئت معنی داری وجود دارد.
فرعی :
بین نسبت جریان وجوه نقد به فروش شرکت های فعال در دو صنعت خودرو سازی و شیمیایی تفت معنی داری وجود دارد.
بین نسبت بازده نقدی دارایی های شرکت های فعال در دو صنعت خودرو سازی و شیمیایی تفت معنی داری وجود دارد.
بین نسبت کفایت وجوه نقد شرکت های فعال در دو صنعت خودرو سازی و شیمیایی تفت معنی داری وجود دارد.
بین نسبت شاخص عملیات شرکت های فعال در دو صنعت خودرو سازی و شیمیایی تفت معنی داری وجود دارد.