مقاله الگوریتم های اکتشافی

4000 تومان
تعداد صفحه : 20
حجم فایل : 50 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

الگوریتم های اکتشافی

چکیده

الگوریتم های اکتشافی سازنده برای حل مشکل برنامه ریزی توسعه انتقال سیستم استفاده می شوند که با هدف دور زدن برخی از مشکلات مهم الگوریتم های استدلالی کلاسیک از مدل های ریاضی برای محاسبه شاخص حساسیت استفاده می کنند که هدایت شده مدار آرامش ارائه شده است.الگوریتم اکتشافی ارائه شده در ساختار الگوریتم شاخه و محدود است که می تواند با استفاده از مدل برنامه ریزی وجود داشته باشد، مانند حمل و نقل ، مدل DC، AC مدل و یا مدل های هیبرید استفاده می شود. تست الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم های واقعی در برزیل انجام شد.

مقدمه

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بلندمدت، تعیین کننده این مطلب است که چه نوع مداری و در چه جایی از شبکه انتقال باید افزوده شود، تا با تأمین کفایت شبکه در مواجهه با تقاضای بار پیش بینی شده در افق مورد مطالعه و ضمن برآوردن معیارهای بهره برداری و ایمنی مورد نظر، هزینه توسعه بهینه باشد. مسأله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال، مسأله ای بسیار پیچیده شامل متغیرهای عددصحیح و پیوسته و روابطی غیر خطی مابین آنها با مدلی نامحدب است.

بهبود الگوریتم برای غلبه بر پیچیدگی های مسأله

هنگامی که در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال علاوه بر حداقل سازی در حالت بدون پیشامد، موارد دیگری AC هزینه سرمای هگذاری شبکه همچون بهبود شرایط بهره برداری با تنظیم میزان تولید واحدهای تولیدی و حداقل سازی تلفات، مقاومت شبکه در برابر پیشامدها و حضور اتصالات مطرح می باشد ، پیچیدگی های مسأله ب هشدت افزایش می یابد. بیشترین ظرفیت در مجموعه مسیر شامل مدارهای ofرا بیابید. Nیکی از تعداد مدارهای این مسیر را کسر نموده و مجموع
حاصل ضرب تعداد مدارهای باقیمانده در ظرفیت آن مدارها رامحاسبه کنید. از مقدار حاصل، قدرمطلق مجموع جبری توان های حصار را کسر نمایید و نتیجه را مانده بنامید. اگر مانده، بزرگ تر یا مساوی صفر باشد، ین حصارکشی قید جدیدی به قیود مسأله اضافه نخواهد نمود. اگر مانده، کوچک تر از صفر باشد قید حصارکشی را به شرح زیر تشکیل دهید.