تعیین میزان باقیماندۀ نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی

2000 تومان
تعداد صفحه : 18
حجم فایل : 60 KB
فرمت فایل : Word
2000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

تعیین میزان باقیماندۀ نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی

موارد مشابه در سایت های دیگر به صورت رایگان وجود دارد
اما تمامی آنها با فرمت PDF بوده و قابلیت تغییر دادن ندارند
اما این مقاله نسخه WORD با قیمت اندک توسط تیم گرین برای شما آماده شده است

 

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین میزان باقیماندۀ نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی عرضه شده در تهران به منظور ارزیابی رعایت استانداردهای مربوط به حدود مجاز این ماده افزودنی در کشور است.از نظر آماری این مطالعه به صورت یک مطالعۀ توصیفی- تحلیلی بر مینای نمونه گیری اتفاقی انجام گرفته و در آن تعداد ۱۱۸ نمونه از انواع فرآورده های گوشتی ( کالباس و سوسیس) تولید شده توسط کارخانه های مختلف در سطح کشور به طور اتفاقی انتخاب و نمونه های مذکور از نظر شاخص میزان باقیماندۀ نیتریت مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور تجزیه و تحلیل آماری در مورد شاخص نیتریت،ابتدا میانگین حسابی و خطای معیار داده های بدست آمده از هر کارخانه و محصولی محاسبه شده و با استفادۀ از روش آنالیز واریانس یک طرفه به منظور یافتن اختلافات احتمالی بین کارخانه های مختلف و محصولات مختلف داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصله نشان داد که میزان باقیماندۀ نیتریت فرآورده های مختلف ( انواع سوسیس و کالباس) دارای محدودۀ ۱-۱۸ ppm بوده و بر اساس آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف بین مقدار باقیماندۀ نیتریت مربوط به فرآورده های گوشتی با درصد گوشت مختلف معنی دار نبوده است.