آموزش الکترونیکی

15000 تومان
تعداد صفحه : 74
حجم فایل : 1.5 MB
فرمت فایل : Word
15000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

آموزش الکترونیکی

پروژه دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

ارایه شده به
گروه آموزشی کامپیوتر
دانشکده فنّی و مهندسی
تهیه شده توسط تیم گرین

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۲-زمینه ها و تاریخچه……………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۳-آموزش الکترونیک……………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۴-آموزش الکترونیک چیست؟…………………………………………………………………………………… ۴

فصل دوم : انواع و کاربردهای آموزش الکترونیک
۲-۱-انواع E-Learning…………………………………………………………………………………………….. 7
۲-۱-۲- سیستم E-Learning یک طرفه……………………………………………………………………….. ۷
۲-۲-مزایا و معایب سیستم های آموزشی………………………………………………………………………….. ۸
۲-۳-دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………. ۸
۲-۴-آموزش الکترونیکی و رابطه آن با آموزش سنتی…………………………………………………………… ۹
۲-۴-۱-تفاوت آموزش سنتی و مدرن…………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۵-پنج اشتباه در استفاده از آموزش الکترونیکى………………………………………………………………. ۱۰
۲-۶-دامنه آموزش الکترونیک……………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۶-۱-آموزش بر پایه وب…………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۶-۲-آموزش مبتنی بر کامپیوتر………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۶-۳-آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه……………………………………………………….. ۱۱
۲-۶-۴-آموزش از طریق تلفن همراه……………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۷-دسته بندى انواع آموزش مجازی…………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۷-۱-یادگیرى شخصى……………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۷-۲-یادگیرى جمعى……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۷-۳-کلاس هاى مجازى…………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۸-مزیت های آموزش مجازی ………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۹-دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۹-۱-خصوصیات دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۹-۲-اجزای دانشگاه مجازی…………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱۰-استانداردسازی در آموزش الکترونیکی ………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۱۰-۱-نتایج پذیرفتن استانداردها………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل سوم : برآورد هزینه های آموزش الکترونیکی
۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۳-۲-یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. ۲۶
۳-۳-فرآیندهای انتقال مفاهیم……………………………………………………………………………………….. ۲۷
۳-۴-سیستم های مدیریت در آموزش الکترونیکی …………………………………………………………….. ۳۲
۳-۴-۱-مدیر پشت مانیتور …………………………………………………………………………………………. ۳۲
۳-۴-۲-تعریف سیستم مدیریت آموزشی LMS (Learning Management System):……… 32
۳-۴-۳-امکانات سیستم مدیریت آموزشی……………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۴-۴-سیستم مدیریت محتوا(CMS Content Management System)……………………… 33
۳-۴-۵-ویژگی سیستم مبتنی بر CMS………………………………………………………………………….. 33
۳-۵-استانداردهای مطرح در آموزش الکترونیکی………………………………………………………………. ۳۷

فصل چهارم:آموزش الکترونیکی در ایران و جهان
۴-۱-نگرانی های آموزش مجازی………………………………………………………………………………….. ۴۰
۴-۲-آموزش الکترونیکی در ایران ………………………………………………………………………………… ۴۲
۴-۳-تجارب آموزش الکترونیک در ایران و جهان……………………………………………………………… ۴۳
۴-۴-ارائه دروس ……………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴-۵-کلیاتی درمورد یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۶-ارتباط الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………… ۵۰
۴-۷-یادگیری الکترونیکی ترکیبی/دوگانه،همزمان………………………………………………………………. ۵۱
۴-۸-مزایا و معایب آموزش و یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………. ۵۱
۴-۸-۱-معایب و کاستی‌های فراگیری الکترونیکی……………………………………………………………… ۵۱
۴-۸-۲-فقدان کیفیت‌های ضروری برروی شبکه ………………………………………………………………. ۵۲
۴-۸-۳-برنامه آموزش مجازی …………………………………………………………………………………….. ۵۲
۴-۸-۴-آشنایی با فناوری های آموزشی جدید ………………………………………………………………… ۵۳
۴-۹-مشکلات روانی فراگیران …………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۱۰-عوامل اصلی شکست در آموزش الکترونیک……………………………………………………………. ۵۴
۴-۱۱-بهبود کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها…………………………………………………………… ۵۹
۴-۱۱-۱-انواع آموزش مجازی ……………………………………………………………………………………. ۶۰

فصل پنجم: LMS&LCMS
۵-۱- LMS …………………………………………………………………………………………………………… 63
۵-۲-اساس و عناصر مدیریت Learning………………………………………………………………………. 68
۵-۳-ارتباطات Communication ……………………………………………………………………………. 68
۵-۴-ساختار Work Station……………………………………………………………………………………. 69
۵-۵-ساختار سرور…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۵-۶-امنیت و محدودیت فنی……………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهاد
۶-۱-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۶-۲-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

مقدمه
امروزه استفاده از رایانه، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه ی اغلب کشورها، نشان دهنده ی محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اینگونه برنامه هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش مورد استفاده قرار داد، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاس های درس نباشد. این پژوهش سعی دارد تا با معرفی آموزش های مجازی و الکترونیک، بررسی وضعیت آموزش مجازی در ایران و بیان این مسئله که دیگر در هزار ه ی سوم، آموزش مجازی تنها یک امر جایگزین به شمار نمی رود، بلکه یک ضرورت است، توجه و عنایت هر چه بیشتر طراحان و برنامه ریزان آموزشی را به خود معطوف دارد و گامی هر چند کوچک در جهت پایه ریزی زیرساخت های لازم، به منظور مهیا سازی بستر فرهنگی برای حرکت به سمت مجازی شدن بردارد.زمینه ها و تاریخچه
آموزش از راه دور در سالهاى نه چندان دور مطرح شد. این نوع آموزش ویژگى هاى خود را داشت و داراى مزایا و معایبى بود. ابتدا آموزش به صورت مکاتبه اى بود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود.
با پیشرفت تکنولوژى و از همه مهم تر ارزانتر شدن هزینه ی استفاده از تکنولوژى، استفاده از ابزارهاى جدیدتر براى انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش اینترنت، این پدیده جدى تر دنبال شد و ابزارها و روش ها و استانداردهایى براى آموزش الکترونیک مطرح شد و هر روز اصلاحات جدیدترى در این زمینه انجام مى شود.
با گسترده شدن فناورى اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش هاى آموزش نیز دچار تحول شدند. تحول این ابزارها و روش ها در جهتى است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه ی زمانى که خودش مشخص مى کند مشغول یادگیری شود.
در مورد دامنه ی آموزش الکترونیک و محیط هایی که این شیوه ی آموزش در آنها مطرح می شود، همچنین ابزارها و نحوه ی ارائه ی آن باید گفت که آموزش الکترونیک دامنه ی گسترده اى دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم بندی می شود.

نگرانی های آموزش مجازی
در آموزش الکترونیکی به شیوه مرسوم، عوامل متعددی موجب پراکندگی ذهنی فراگیر و خروج او از فضای علمی میشوند. در زیر به برخی از این عوامل اشاره شده است. برخی از این عوامل عبارتند از:
آزاد بودن وقت فراگیر و امکان پرداختن او به فعالیتها و مشاغل گوناگون
امکان اختصاص اوقات غیر مفید به فراگیری
نگاه فراگیر به تحصیل به عنوان برنامه جنبی و دوم
حضور فراگیر در فضای شلوغ و متنوع شبکهاینترنت
وجود جذابیتهای کاذب و آلودگیهای متعدد در شبکه اینترنت
گرایش روز افزون کاربری اینترنت به سمت سرگرمی و تفنن
در نظر گرفتن ساعات متعدد و مشخص برای ارتباط مستقیم با استاد و انجام حضور و غیاب در آن ساعات افزایش برنامههای تعاملی و درخواست تمرین.
ارائهآموزشهای لازم و ارسال پیامهای فرهنگی و تربیتی مداوم برای فراگیران در رابطه با مدیریت زمان، تقویت اراده و دیگر ضرورتهای حضور در شبکه
ایجاد شبکههای اینترانت و یا ارائه خطوط کنترل شده اینترنت
افزایش جذابیتهای داخلی و حاشیهای دروس و طراحی سرگرمیهای متناسب و مربوط به آن
برگزاری بخشی از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی به صورت حضوری
ایجاد فضا و زمینهسازی برای بحث، تبادل نظر و آشنایی فراگیران با یکدیگر
مشخص شدن حضور و غیاب اعضای کلاس برای سایر فراگیران
تنظیم برنامههای درسی به صورت مشارکتی و زمینهسازی برای گفت و گوی فراگیران در رابطه با مباحث درسی
تشکیل گروههای مختلف علمی و فرهنگی – اجتماعی در میان فراگیران و اختصاص امتیاز ویژه برای آن
عرضه و نمایش امتیازات، موفقیتها و آثار فردی و گروهی فراگیران به صورت عمومی
آموزش الکترونیکی در ایران دارای مشکلات وکمبودهای زیادی می باشد و از دیگر مشکلات و کاستی ها می توان از  هزینه بالا در آموزش الکترونیک نام برد و با توجه به اینکه آموزش الکترونیک به جای آن که سرعت و دقت و کیفیت را با هزینه به مراتب کم تر و بهتری نسبت به روش های سنتی در اختیار کاربران قرار بدهند ، در افزایش هزینه های سنتی (غیر الکترونیکی) افزوده اند. و از دیگر مشکلات میتوان به نداشتن سرویس خط اینترنت پر سرعت آن هم در وضعیتی الکترونیکی که استاد و مکان آموزشی و کتاب و امکانات دیگر مانند روش سنتی قرار نیست در اختیار دانشجو قرار بگیرد و همچنین کم بودن رشته ها وگرایش ها در دانشگاه ها و نبودن مدارس الکترونیک در ایران نام برد.

نتیجه گیری
در این پروژه سعی شده است تا به مبحث e-learning از جنبه های مختلف أن پرداخته شود. به عنوان دو بحث عمده در چالش‌های پیش رو باید به:اول: معضلات فرهنگی و بحث نیروی انسانی و تلطیف روند گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات محوردوم: جامع‌نگری و همه جانبه فکر کردن و دقت و ریز بینی در انتخاب خدمات توجه بسیار نمود. امید است که مسئولین ذی ربط با توجه بیشتر به مبحث IT و شناخت بهتر خصوصیات عصر حاضر به رفع معضلات موجود و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم بپردازند.