به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
مجموعه ی مشترک وزن ها در تحلیلی پوششی داده ها مسئله برنامه ریزی خطی

مجموعه ی مشترک وزن ها در تحلیلی پوششی داده ها مسئله برنامه ریزی خطی

45,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
پایان نامه كارشناسی ارشد
رشته ریاضی كاربردی (M.Sc)
دانشكده علوم گروه ریاضی
 
موضوع:
مجموعه ی مشترك وزن ها در تحلیلی پوششی داده ها
مسئله برنامه ریزی خطی


تهیه شده توسط تیم گرین
برای آموزش رشته های مرتبط

 







فهرست مطالب


چکیده:    1
فصل اول:مقدمه و تاریخچه
1-1- مقدمه و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها    4
1-2- سازماندهی مطالب    7
فصل دوم:مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها
2-1- تعاریف و مفاهیم  اولیه و مدل های اساسی DEA    10
2-1-1- تابع تولید    10
2-1-2 مجموعه امکان تولید    12
2-1-3 اصول موضوعه مجموعه امکان تولید    12
2-1-4- کارایی    14
2-1-5 - تعریف ورودی    14
2-1-6 - تعریف خروجی    14
2-1-7 - تعریف ورودی و خروجی مجازی    15
2-2 - مدل CCR    16
2-2-1-  ماهیت ورودی مدل CCR    17
2-2-2- ماهیت خروجی مدل CCR    19
2-3- مجموع مرجع    22
2-4 - مدل BCC    23
2-4-1 -ماهیت ورودی مدل BCC    24
2-4-2- ماهیت خروجی مدل BCC    25
2-4-3- کارایی مدل BCC    26
2-5- بازده به مقیاس    27
2-6-مدل جمعی (ADD)    27
2-7- مدل مبتنی بر متغیر های SBM))    29
2-8 -مدل کارایی متقاطع    30
2-9-اهداف فرعی-فرمول بندی نادرست و فرمول بندی درست    32
فصل سوم:منطق فازی و برنامه ریزی خطی فازی
3-1- مقدمه    37
3-2- مفهوم فضای احتمال فازی    38
3-3- مفاهیم و تعاریف فازی    38
3-4- منطق فازی گونه 2    40
3-5- تعریف مجموعه فازی نرمال    40
3-6- تعریف عدد فازی    41
3-7- کنترل سنتی فازی    41
3-8- تعریف مجموعه های فازی در بیان پیوسته و گسسته    42
3-8-1 تعریف مجموعه فازی محدب    45
3-9- تعریف مجموعه فازی مثلثی    45
3-10- a برش ها    45
3-11- اصل تجزیه    46
3-12- برنامه ریزی خطی فازی    46
3-13- روش حل برنامه ریزی خطی فازی    48
3-14- مواردی که منطق فازی می تواند کاربرد مطلوب و نامطلوب داشته باشد.    49
3-15- کاربردها    50
فصل چهارم:مجموعه مشترك وزن ها در تحلیل پوششی داده ها: مسئله برنامه ریزی خطی
4-1- مقدمه:    53
4-2- تحقیقات قبلی در مورد DEA:    53
4-3- حل مساله ای چند منظوره با استفاده از برنامه ریزی هدف 59
4-4- خطی سازی مدل 61
4-4-1- قضیه 63
4-5-تعیین کارآیی هر واحد تصمیم گیری:    62
4-6- رتبه بندی کامل با استفاده از CSW:    64
4-7- مثال های عددی 67
4-7-1-مثال 1 67
4-7-2- مثال 2 69
فصل پنحم:نتیجه گیری
نتیجه گیری    71
پیشنهادات 73
منابع:    74
واژه نامه فارسی به انگلیسی    74
چكیده انگلیسی 84
جدول 4-1- عملكرد 4 واحد تصمیم گیری در مقایسه با دیگر واحدها    57
جدول 4-2-داده های مثال 1    66
جدول 4-3- نتیجه ی حل مدل (4-11)    67
جدول 4-4- داده های مثال 2.    67
شکل 2-1- مجموعه امکان تولید مدل ccr    11
شكل 3-1-منطق فازی    40
شكل3-2- كنترل سنتی فازی    42
شكل 3-3- بیان پیوسته    43
شكل 3-4-بیان گسسته    43
شكل 3-5- اشكال و منحنی های مجموعه فازی    45




چكیده
1-1 مقدمه و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها
1-2- سازماندهی فصل های پایان نامه
 چکیده:
تحلیل محیط داده برای تعیین کارآیی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری بصورت نسبت مجموع وزنی خروجی‌ها از طریق مجموع وزنی ورودی ها بکار می رود. برای رسیدن به هدف، مدل داده ی DEA وزن های ورودی و خروجی هر واحد تصمیم گیری (DMU) به طور جداگانه محاسبه می شود، بطوریکه بیشترین کارآیی را می توان برآورد کرد. از این رو، مطالعه ی حاضر روش نوآورانه ای را با استفاده از مجموعه‌ی مشترکی از وزن ها ارائه می دهد که موجب حل مسئله‌ی برنامه ریزی خطی می شود. این روش، امتیاز کارآیی تمام واحدهای تصمیم گیری را تعیین می کند و همچنین آنها را رتبه بندی می نماید.
 
 

مقدمه تاریخچه تحلیل پوششی داده ها

در سال های اخیر در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف، کاربردای متفاوتی از تحلیل پوششی داده ها دیده شده است.
مساله ارزیابی  عملکرد واحدها از دیرباز مورد توجه مدیران  بوده است. برخورد علمی با این مطلب از اواخر جنگ جهانی دوم  شروع و گسترش چشمگیری داشته است. فرماندهان  نظامی متفقین واقف شدند که هر گونه تصمیم گیری بدون به کار بردن روش های علمی مشکل آفرین می باشد.
از این رو اولین گروه دانشمندان برای تصمیم گیری در مورد مسائل جنگی دعوت شدند که می توان گفت  پایه گذاران علم تحقیق در عملیات می باشند. امروزه پیچیدگی مسائل، حجم بسیار اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم گیری های مناسب(مثلا دولتی بودن) تغییرات ناگهانی خط مشی بر علت  برخورد انفعالی مشکلات حاد( مانند تورم بیکاری) از عواملی هستند که بدون برخورد علمی با آنان  راه کار مناسبی در جهت بهره وری بهتر عاید نمی گردد. بشر همواره  از دیربا در طول قرن ها  به دنبال استفاده بهینه ا منابع در دسترس (دانش، مهارت های انسانی، فن آوری، ابزار، مواد خام و انرژی و...) بوده است انسان ها در طول تاریخ دنبال دستیابی به راه کارهای مناسب با تلفیق  بهینه منابع  و مغلوب ساختن  محدودیت های موجود برای رشد  و ارتقای سطح کمی و کیفی سیستم های اقتصادی و اجتماعی خود بوده اند.
 بسیاری از کشورها امروزه با بهره وری در مکانیزم های اقتصادی و اجتماعی خود توانسته اند بخشی از رشد اقتصاد ملی و رفاه  اجتماعی نسبی شهروندان خود را تامین کنند. با توجه به نقش مهمی که بهره وری(ترکیب بهینه منابع و غلبه  بر محدودیت ها برای به دست آوردن بهترین کمیت وکیفیت) در سیستم های اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد داشت، اکنون تلاشی برای ارتقای آن در تمام کشورها اعم از پیشرفته  و در حال توسعه پیگیری شده و به ویژه در کشورهای پیشرفته برنامه ریزی های جامعی برای ارتقای سطح بهره وری صورت می گیرد. در حال حاضر با توجه به نیاز کشورها به استفاده بهینه از منابع و تلاش برای ایجاد روش هایی به این منظور ساختار مکانیزم های اقتصادی و اجتماعی کشورها برای دست یابی به اهداف مطلوب تر متحول گردیده است. خدمات بانکی، آموزشی، نقل و انتقال، افزایش سود تولیدات  وکاهش هزینه های تولید سیستم های اقتصادی واجتماعی از این نمونه می باشد. در این راستا یکی از مسایل مهم، مساله اندازه گیری کارایی می باشد که برای سیاست گذاران و صاحب نظران اقتصادی واجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده  ارایه شد که می توان آن را به دو دسته مهم  تقسیم کرد:
  1. روش های پارامتری
  2. روش غیر پارامتری


فصل دوم
مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها

 
2-1- تعاریف و مفاهیم اولیه و مدل های اساسی DEA
2-1-1- تابع تولید
2-1-2 مجموعه امکان تولید
2-1-3 - اصول موضوعه مجموعه امکان تولید
2-1-4 - کارایی
2-1-5 - تعریف ورودی
2-1-6 - تعریف خروجی
2-1-7 -تعریف ورودی و خروجی مجازی
2-2 - مدل CCR
2-2-1-  ماهیت ورودی مدل CCR
2-2-2-  ماهیت خروجی مدل CCR
2-2-3 - کارایی مدل CCR
2-2-4 -  کارایی ضعیف DEA
2-3 - مجموعه مرجع
2-4 - مدل BCC
2-4-1 - ماهیت ورودی مدل BCC
2-4-2 - ماهیت خروجی مدل BCC
2-4-3-  کارایی مدل BBC
2-5-  بازده به مقیاس
2-6 - مدل جمعی (ADD)
2-7 - مدل مبتنی بر متغیرهای کمکی (SBM)
2-8 - مدل کارایی متقاطع
2-9- اهداف فرعی فرمول بندی نادرست و فرمول بندی درست
 

نتیجه گیری:

در این مقاله، روشی را برای تبدیل مدل DEA همراه با مجموعه ی مشترکی از وزن ها به مدل LP پیشنهاد دادیم. با استفاده از این مدل، مسئله ی برنامه ریزی خطی به جای مسئله ی برنامه ریزی غیر خطی حل می شود. حل برنامه ریزی خطی از حل مدل غیر خطی مطلوب تر است. علاوه بر آن، برای انتخاب بهترین راه حل بهینه برای مدل ذکر شده، از روشی استفاده کردیم. پس از حل این مدل می توانیم کارآیی هر واحد تصمیم گیری را تعیین و تمام واحدهای تصمیم گیری کارآمد را رتبه بندی کنیم.
 
پیشنهادات:
امروزه اولین گام جهت تدوین استراتژی های مناسب توسعه تكنولوژیكی انجام فرآیندهای آینده پژوهی و آینده نگری است.
این پایان نامه یك مدل كاهشی- انتظاری برای متغیرهای فازی ارائه داد. ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA با متغیرهای فازی مشخص شدند. منطق فازی در مصرف انرژی برق به عنوان انرژی پاك و مطمئن روز به روز در حال افزایش است. بر این اساس تجارت برق یكی از زمینه های پررونق در آینده خواهد بود و امید است كه در راهبردهای كلان توسعه تكنولوژی در صنعت برق استفاده گردد.



 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: