به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
سنتز ترکیب آنتی باکتریال حاوی نانو سیلور و بررسی تاثیر آن روی باکتری های عامل عفونت بیمارستانی

سنتز ترکیب آنتی باکتریال حاوی نانو سیلور و بررسی تاثیر آن روی باکتری های عامل عفونت بیمارستانی

55,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
سنتز ترکیب آنتی باکتریال حاوی نانو سیلور و بررسی تاثیر آن روی باکتری های عامل عفونت بیمارستانی


پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)
گرايش: شیمی معدنی

تهیه شده توسط محققین گرین

این پایان نامه با فرمت Word میباشد و قابل ادیت شدن است
بدلیل استفاده از عکس های فراوان در این پایان نامه حجم فایل دانلودی زیاد میباشد
فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
1-1-نانو ذرات نقره.................................................................................................................... 2  
1-1-1- مکانیزم های کلی برای عملکرد نانونقره........................................................................... 4
1-1-2- مزایای فن آوری نانو سیلور............................................................................................ 5
1-1-3-کاربردهایی از نانوذرات نقره............................................................................................ 6
1-1-4- کاربرد در پزشکی ........................................................................................................ 6
1-1-5-استفاده از نانونقره در مصارف ضد میکروبی...................................................................... 7
1-1-6- مزایای نانو ذرات نقره نسبت به آنتی بیوتیک ها .............................................................. 8
1-1-7- مقدمه ای برتحقیقات انجام شده در زمینه نانو فناوری........................................................ 9
1-1-8-کاربردهای متعدد نانو فن آوری در زیست شناسی و پزشکی عبارتند از.............................. 11
1-1-9- نانو تکنولوژی ............................................................................................................. 13
1-1-10- دسته بندی نانو مواد.................................................................................................... 14
1-1-11- نانو بیوتکنولوژی ومیکروبیولوژی.................................................................................. 14
1-1-12- روش های سنتز نانو مواد............................................................................................ 15
1-1-12-1- روش سل - ژل برای سنتز نانو ذره.......................................................................... 16
1-1-12-2-دلایل محبوبیت های روش سل - ژل ....................................................................... 16
1-1-13- نقره (Silver) ............................................................................................................ 17
1-1-14- مشخصات فلز نقره ................................................................................................... 18
1-1-15- نحوه عمل نانو نقره .................................................................................................... 18
1-1-16-معرفی میکروارگانیسم های مورد استفاده در این تحقیق................................................... 19
1-1-16-1- Pseudomonas aeruginosa.................................................................................... 19
1-1-16-2- Staphylococcus aureus........................................................................................ 21
 1-1-16-3-Escherichia coli................................................................................................... 22
1-1-17- آنتی بیوگرام (آزمایش های حساسیت دارویی).............................................................. 23
1-1-17-1-آنتی بیوگرام دیسک دیفیوژن..................................................................................... 24
1-1-17-2-محیط نیم مک فارلند................................................................................................ 25
1-1-17-3- نحوه خواندن وگزارش کردن................................................................................... 25
1-1-17-4- خطا های تست آنتی بیوگرام .................................................................................. 26
1-1-17-5-دیسک های مورد استفاده در آنتی بیوگرام.................................................................. 27
1-1-17-6-محیط کشت در آنتی بیوگرام ................................................................................... 27
 
فصل دوم:مواد وروش ها
2-1-تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تحقیق...................................................................... 30
2-1-1- وسایل ودستگاه های مورد استفاده در آزمایش................................................................. 30
2-2- دستگاه های آنالیز کننده..................................................................................................... 32
2-3- مواد شیمیایی مورد نیاز...................................................................................................... 33
2-3-1-مواد شیمیایی مورد استفاده در سنتز نقره آلومینا................................................................. 33
2-4-وسایل مورد نیاز برای انجام تست آنتی باکتریال .................................................................. 34
2-4-1- وسایل مورد نیاز در روش دیسک دیفیوژن ،MIC و MBC.............................................. 34
2-4-2- معرف ها .................................................................................................................... 34
2-4-3- میکرو ارگانیسم های مورد استفاده.................................................................................. 35
2-4-4- محیط های کشت آزمایشگاهی ..................................................................................... 35
2- 4-5- دستگاه ها .................................................................................................................. 35
2-4-6- مواد مورد نیاز برای تهیه  نیم مک فارلند......................................................................... 35
2-5- روش کار ....................................................................................................................... 35
2-5-1-سنتز ماده بوهمیت AlOOH   به روش سل – ژل............................................................. 35
2-5-2-تهیه بوهمیت نقره.......................................................................................................... 39
2-6- روش های شناسایی نقره آلومینا  سنتز شده ........................................................................ 40
2-6-1-پراش پرتو ایکس(XRD)............................................................................................... 41
2-6-2- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).......................................................................... 44
2-7-تاثیر نانو سیلور سنتز شده بر روی میکروارگانیسم های مربوطه............................................... 49
2-7-1- جداسازی اشرشیا کلی از بیماران.................................................................................... 49
2-7-2- جداسازی  استافیلوکوکوس اورئوس............................................................................... 50
2-7-3- جداسازی سودوموناس ائروژینوزا................................................................................... 50
2-8- تست های بیوشیمیایی....................................................................................................... 51
2-8-1- تست اکسیداز.............................................................................................................. 51
2-8-2- تست کاتالاز................................................................................................................ 51
2-8-3-  تست تولید اندول........................................................................................................ 51
2-8-4- تست متیل رد.............................................................................................................. 51
2-8-5- تست وژسپروسکائر...................................................................................................... 52
2-8-6- تست استفاده از سیترات................................................................................................ 52
2-8-7- تست SIM ....................................................................................................................................................... 52
2-8-8- تست اوره آز............................................................................................................... 52
2-8-9- بررسی همولیزین.......................................................................................................... 53 
2-8-10- کشت در  محیط کشت TSI آگار................................................................................ 53
2-9- تست حساسیت آنتي بيوتيكي (آنتی بیوگرام)...................................................................... 55
2-9-1-تهیه كدورت  لوله نیم مک فارلند ................................................................................... 55
2-9-2- تهیه سویه های استاندارد............................................................................................... 55
2-9-3- تهیه غلظت از  نانو ذره نقره.......................................................................................... 56
2-10- بررسی اثرات ضد میکروبی نانو ذره نقره به روش انتشار دیسک در آگار............................ 56
2-11- تعیین MICو MBC نانو ذره نقره .................................................................................... 56
 
فصل سوم:نتایج
3-1-کلنی های جدا شده باکتری ها از نمونه بیمار (شکل های شماره 1 تا 4) ................................. 59
3-2-تست آنتی بیوگرام............................................................................................................. 62
3-2-1-نتایج مربوط به تست دیسک دیفیوژن.............................................................................. 62
3-2-2- نتایج مربوط به تست MIC وMBC................................................................................ 67
 
فصل چهارم:بحث وپیشنهاد
بحث ....................................................................................................................................... 77
پیشنهادات ............................................................................................................................... 86
منابع ....................................................................................................................................... 87
 
فهرست جداول

جدول 2_1 وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده در آزمايش............................................................ 30
جدول 2-2 دستگاه‌هايي که براي آناليز مورد استفاده قرار گرفتند.................................................... 33
جدول 2-3 مواد مورد استفاده در آزمايش.................................................................................... 34
جدول 3-1 میانگین قطر هاله های عدم رشد(میلی متر) غلظت های مختلف نانو ذره نقره با مو لاریته 02/ 0 در مقابل سویه های استاندارد منتخب در روش Diskdiffusion.................................................................................. 64
جدول 3-2 میانگین قطر هاله های عدم رشد( میلی متر) غلظت های مختلف نانو ذره نقره با مو لاریته 05/ 0 در مقابل سویه های استاندارد منتخب به روش DiskdiffusionAgar........................................................................... 65
جدول 3-3 میانگین قطر هاله های عدم رشد ( میلی متر) غلظت های مختلف نانو ذره نقره با مو لاریته 02/ 0 در مقابل ایزوله های های کلینیکی منتخب به روش AgarDisc diffusion..................................................................... 66
جدول 3-4 میانگین قطر هاله های عدم رشد(میلی متر) غلظت های مختلف نانو ذره نقره با مو لاریته 05/ 0 در مقابل ایزوله های کلینیکی منتخب به روش Agar Disc diffusion........................................................................... 67
جدول 3-5 میانگین  میزان MIC(ppm)   و (ppm) MBC  نانو ذره نقره با مو لاریته 02/ 0 در مقابل سویه های استاندارد منتخب در روش Macro dilution.......................................................................................................... 68
جدول 3-6 میانگین  میزان MIC(ppm)  و (ppm) MBC  نانو ذره نقره با  مو لاریته 02/ 0 در مقابل ایزوله های کلینیکی منتخب به روش ماکرودایلوشن.............................................................................................................. 70
جدول 3-7 میانگین  میزان MIC(ppm)   و (ppm) MBC  نانو ذره نقره با  مو لاریته 05/ 0 در مقابل سویه های استاندارد منتخب به روش ماکرو دایلوشن براث..................................................................................................... 72
جدول 3-8 میانگین  میزان MIC(ppm)   و (ppm) MBC  نانو ذره نقره با مو لاریته 05/ 0 در مقابل ایزوله های کلینیکی منتخب به روش ِماکرو دایلوشن براث........................................................................................................ 74
جدول 3-9 میانگین قطر هاله های عدم رشد(میلی متر) آنتی بیوتیک جنتامیسین  در مقابل سویه های استاندارد منتخب به روش Agar Disk Diffusion.............................................................................................................. 74
جدول 3-10 میانگین قطر هاله های عدم رشد( میلی متر) آنتی بیوتیک جنتامیسین  در مقابل ایزوله های کلینیکی منتخب به روش Disk diffusion........................................................................................................................ 75
جدول 4-1 مقایسه قدرت آنتی باکتریال نانو ذره نقره (2 0  / 0 مولاریته ) با آنتی بیوتیک جنتامیسین علیه باکتری های کلینیکی مورد بررسی : (به روش انتشار دیسک)....................................................................................... 83
جدول 4-2 مقایسه قدرت آنتی باکتریال نانو ذره نقره (05/0 مولاریته ) با آنتی بیوتیک جنتامیسین علیه باکتری های کلینیکی مورد بررسی :( به روش انتشار دیسک ).............................................................................................. 83
جدول 4-3 مقایسه قدرت آنتی باکتریال نانو ذره نقره (02/ 0مولاریته ) با آنتی بیوتیک جنتامیسین علیه باکتری های استاندارد مورد بررسی :( به روش انتشار دیسک ).............................................................................................. 84
جدول 4-4 مقایسه قدرت آنتی باکتریال نانو ذره نقره (05/0 مولاریته ) با آنتی بیوتیک جنتامیسین علیه باکتری های استاندارد مورد بررسی :( به روش انتشار دیسک ).............................................................................................. 84
 

فهرست شکل ها

شکل 1-1 فلز نقره..................................................................................................................... 2
شکل 1 -2: کاربرد  نانو سیلور در پزشکی.................................................................................... 7
شکل 1-3 کاربرد نانو ذره نقره در اماکن عمومی مانند بیمارستان ها................................................. 8
شکل 1-4 تصویر الکترونی Pseudomonas aeruginosa..................................................... 20
شکل 1-5رنگ آمیزی گرم از خوشه‌هایStaphylococcus aureu............................................ 22
شکل 1-6:تصویر الکترونی باکتری E.Coli................................................................................. 23
شکل 1-7: هاله های ایجاد شده در دیسک  آنتی بیوگرام............................................................... 26
شکل 2-1 اضافه شدن نیترات آلومینیوم وکربنات سدیم به آب دیونیزه موجود در بشر...................... 37
شکل2-2:تشکیل رسوب ژله ای  AlOOH................................................................................. 38
شکل2-3 رسوب خشک شده در دمای اتاق بعداز 24ساعت.......................................................... 38
شکل2-4:اضافه کردن نیترات نقره............................................................................................... 39
شکل 2-5: نقره آلومینا سنتز شده بعداز خشک شدن در کوره......................................................... 40
شکل 2-6 نمایی از الگوی XRD  ،    Al2O3درمقاله [39]......................................................... 43
شکل 2-7 نمایی از الگوی XRD  ،    Al2O3سنتز شده............................................................. 44
شکل 2-8 :عکس TEM از نانو ذره سنتز شده nm )  100 با بزرگنمایی 125k).......................... 45
شکل 2-9:عکس TEMاز نانو ذره سنتز شده ( nm 50  با بزرگنمایی 200k)............................... 46
شکل2-10 :عکس TEMاز نانو ذره سنتز شده(   nm50 با بزرگنمایی 200k).............................. 47
شکل2-11 :عکسTEMاز نانو ذره سنز شده  (nm 50 با بزرگنمایی 260 )................................. 48
شکل2-12  محیط های کشت میکروبیولوژی................................................................................ 54
شکل2-13. محیط های کشت افتراقی جهت تشخیص اشرشیا کلی................................................ 54
شکل 3-1 :کلنی های E.Coli جداشده ازنمونه های بیمار درمحیط کشت EMB.......................... 59
شکل3-2 :کلنی های E.Coli PTCC1552 درمحیط کشت SIM............................................. 60
شکل 3-3:کلنی های P.aeruginosa جدا شده از نمونه های بیمار درمحیط کشت نونترینت آگار.. 61
شکل 3-4: کلنی های استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مانیتول سا لت آگا ر....................... 62
شکل 3-5 :هاله های عدم رشد سودوموناس ائروژینوزا در برابر نانوذره نقره در غلظت های مختلف.. 63
شکل 3-6 :هاله های عدم رشد اشرشیا کلی در برابر نانوذره نقره در غلظت های مختلف.................. 63
شکل 3-7 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (12/3 میلی گرم در میلی لیتر )نقره با مولاریته2 0 /0 68
شکل 3-8 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (12/3میلی گرم در میلی لیتر ) نقره با مولاریته2 0 /0 69
شکل 3-9 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (12/3 میلی گرم در میلی لیتر ) نقره با مولاریته 2 0/0 70
شکل 3-10 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (25/6 میلی گرم در میلی لیتر ) نقره با مولاریته 05/0 71
شکل 3-11میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره  (12/3 میلی گرم در میلی لیتر) نقره با مولاریته5 0/0 71
شکل 3-12 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (12/3 میلی گرم در میلی لیتر )نقره با مولاریته 5 0/0 73
شکل 3-13 میزان حداقل غلظت مهاری نانو ذره (12/3میلی گرم در میلی لیتر ) نقره  با مولاریته5 0/0 73روش های سنتز نانو مواد
*فعال سازی مکانیکی
*سل-ژل
*رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار
*رسوب دهی فیزیکی از فاز بخار
*کند وپاش
*هیدروترمال وسولوترمال
*رسوبگذاری
*احیای الکتروشیمیایی
*تخریب حرارتی
*سونوشیمی
*لیتوگرافی
 
1-1-12-1-روش سل - ژل برای سنتز نانو ذره
روش سل-ژل دارای محبوبیت وکاربرد صنعتی بالاتری نسبت به سایر روش های موجود است واین امر بی علت نیست.
روش سل- ژل، روشی ارزان وقابل دسترس برای تولید در حجم صنعتی می باشد.در این روش با ساخت یک محلول سل خوب (شفاف وپایدار) وتبدیل آن به ژل طی فرآیند هیدرولیز ودر پی آن تراکم به محصول ژل خیس رسیده وبایکی از روش‌هایی که برای خشک کردن ژل خیس وجود دارد، ژل را خشک کرده وبه محصول نهایی که یک ساختار جامد متخلخل است می رسیم.نحوه خشک کردن بستگی مستقیم به نوع محصول و ویژگی های آن دارد.
سل- ژل هم اکنون می تواند نانو ذراتی با کیفیت بالا را در حجمی بالا تولید کند.
روش سل-ژل همچنین می تواند امکان ساخت کامپوزیت های بسیار همگن وبا خلوص بسیار بالا را فراهم کند.همچنین این روش قادر است نسبت به روش های رایج که محدوده دمایی بسیار بالایی (بین 1400تا3600 درجه سانتی گراد) دارند، نانو مواد سرامیکی وفلزی را در دماهای بسیار پایین‌تری (حدود 70تا 320درجه سانتی گراد) تولید کند. 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: