به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
رابطه خودکارآمدی و کمالگرایی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی

رابطه خودکارآمدی و کمالگرایی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی

19,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
رابطه خودکارآمدی و کمالگرایی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی
تهیه شده توسط تیم گرین

 

فهرست مطالب

سپاسگذاری ................................................................................................................................... ب
تقدیم ................................................................................................................................................... ت
فهرست مطالب............................................................................................................................... ث
چکیده فارسی................................................................................................................................. د
 
فصل اول : مقدمه و بیان مساله
1-1 مقدمه........................................................................................................................... 1
1-2
بیان مساله........................................................................................................... 3
1-3
اهمیت و ضرورت پژوهش.......................................................................................... 5
1-4
اهداف پژوهش.......................................................................................................... 6
1-5
فرضیه ها........................................................................................................ 6
1-6
متغیر های تحقیق............................................................................................ 7
 

فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه................................................................................................................................. 10
2-1
سازگاری................................................................................................................................ 9
2-1-1
سازگاری اجتماعی............................................................................................................ 11
2-1-2
تعاریف سازگاری اجتماعی ..................................................................... 12
2-1-3
اجتماعی شدن  .................................................................................................. 14
2-1-4
شخصیت سازگار و ناسازگار................................................................................... 15
2-1-5
نظریه های سازگاری اجتماعی............................................................................... 15
2-1-6
عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی........................................................................... 19
2-2
کمال گرایی............................................................................................................ 21
2-2-1
ابعاد کمال گرایی............................................................................................. 22
2-2-3
ویژگیهای افراد کمال گرا............................................................................ 24
2-2-4
رابطه ابعاد کمال گرایی با ویژگیهای شخصیتی................................................ 25
2-2-5
کمال گرایی بهنجار و نوروتیک................................................................................. 26
2-2-6
رابطه هدف گرایی با کمال گرایی........................................................ 26
2-3
خودکارآمدی.................................................................................................. 27
2-3-1
مفهوم خود کارآمدی ............................................................................. 27
2-3-2
تاریخچه خود کارآمدی ........................................................................ 30
2-3-3
دیدگاه بندورا در مورد خودکا رآمدی..................................................................... 32
 2-3-4
انواع خود کارآمدی ............................................................................................... 35
2-3-5
ابعاد خود کارآمدی ادراک شده ................................................................................. 35
2-3-6
عوامل اصلی ایجاد خود کارآمدی.................................................................................... 37
2-3-7
مراحل رشد خود کارآمدی...................................................................................... 38
2-3-8
خودکارآمدی و تفاوتهای سنی و جنسیتی.......................................................... 39
2-3-9
تاثیر باورهای خودکارآمدی  ................................................................................. 40
2-4
پیشینه تحقیقات داخلی ................................................................................................... 43
2-5
پیشینه تحقیقات خارج از کشور................................................................................. 48
 

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه................................................................... 55
1-3
روش  پژوهش........................................................................................................ 55
3-2
جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری.................................................................. 55
3-3
ابزار پژوهش.................................................................................................... 56
3-4
تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................... 61
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه...................................................................................................... 63
4-2
یافته های استنباطی............................................................................... 64
 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه.................................................................................................... 70
5-2
بحث و نتیجه گیری................................................................................... 70
5-3
محدودیت های پژوهش.................................................................................... 77
5-4
پیشنهادات............................................................................................. 77
منابع فارسی........................................................................................................ 79
منابع لاتین..................................................................................................... 84
ضمایم
پیوست شماره 1. پرسشنامه سازگاری دانش آموزان..................................................................... 91
پیوست شماره 2. مقیاس خودکارآمدی برای موقعیتهای اجتماعی.......................................................... 96
پیوست شماره 3. پرسشنامه کمالگرایی................................................................ 98
پیوست شماره 4. خروجی آماری................................................................................. 101
چکیده انگلیسی.................................................................................................. 110
 

فهرست جداول
جدول 4-1  ماتریس همبستگی بین متغیرها   ...........................................................64
جدول 4-2 آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل.......................................... 64
جدول 4 -3 خلاصه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی............................................................. 65
 
جدول 4  -4 همبستگی بین خودکارآمدی اجتماعی و   سازگاری اجتماعی......................................... 66
جدول 4-5 همبستگی بین كمال گرایی مثبت و   سازگاری اجتماعی............................................... ..67
جدول 4-6 : همبستگی بین كمال گرایی منفی و   سازگاری اجتماعی........................................ ..68

 
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی اجتماعی و کمال گرایی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام گردید. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای دولتی شهر لاهیجان که در سال تحصیلی 91- 92   در دبیرستانهای دولتی این شهر مشغول به تحصیل بوده( 394 N= ) . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای بوده است که 170 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است  از: پرسشنامه ی سازگاری دانش آموزان (سینها و سینگ، 1993) ، مقیاس كما لگرایی مثبت و منفی (تری - شورت و همكاران، 1995)  و  مقیاس خودكار آمدی برای موقعیت های اجتماعی(گادیانو و هربرت ، 2003 ). داده های آماری به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین خودکارآمدی اجتماعی و کمال گرایی با سازگاری اجتماعی ازنظر آماری معنی دار است (01/0>p).  كمال گرایی مثبت با (001/>p، 36/4 =t  ،  358/0 =B)،  و خودكارامدی اجتماعی با (001/>p ،58/ 3=t ،483/0 =B)،  نقش معنی داری در پیش بینی سازگاری اجتماعی دارند .در میان این دو متغیر، كمال گرایی مثبت با (307/0=Beta) بیشترین سهم را در پیش بینی سازگاری اجتماعی دارد.

 
1-1مقدمه
كمال گر ایی به عنوان یك سازه چند بعدی در نظر گرفته می شود . كه این ابعاد می توانند از نظر همبستگی و نتا یج تفاوت زیادی با یكدیگر داشته باشند(فلت و هویت،2009). بر اساس تقسیم بندی بهنجار - نوروتیك، د و نوع كمال گرایی مثبت و منفی  وجود دارد . كمال گرایی مثبت یا انطباقی استانداردهای شخصی سطح بالا اما قابل دسترس، گرایش به نظم و سازماندهی در امور، احساس رضایت مندی از عملكرد خود، جستجو برای تعالی در امور و انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبت، مشخص می شود. كمال گرایی منفی یا غیر انطباقی با استانداردهای سطح بالا و غیر واقع بینانه، نگرانی مفرط درباره اشتباهات و نقایص شناختی، ادراك فشار زیاد از محیط برای كامل بودن، ادراك فاصله زیاد بین عملكرد شخصی و استانداردها و شك و تردید اجبارگونه در امور و پرهیز از عواقب كاركردهای شخصی تعریف می شود(خرمایی و همکاران ، 1390). کمال گرایی ازجمله عوامل موثر در سازگاری افراد است.
خودکارآمدی نیز یکی از مهمترین مؤلفه های کسب موفقیت و سازش یافتگی است و در حیطه روانشناسی مثبت جای می گیرد. سازه ی خودکارآمدی باور به اینکه من می توانم به اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکالیف در شرایط خاص اشاره دارد. علاوه بر این، نوع دیگر خودکارآمدی، به باور کلی فرد در مورد توانمندی و قابلیت های خود اشاره دارد . نظریه ی خودکارآمدی بر  این فرض مبتنی است که باور افراد در مورد توانایی ها و استعدادهایشان اثرات مطلوبی بر اعمال آنها دارد و مهم ترین عامل تعیین کننده رفتار است . پژوهشهای متعدد نشان داده اند، خانواده و محیط پرورشی بر هوش هیجانی و ارتقای باور خود کارآمدی تاثیر دارند(رستمی و همکاران،1389).
سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است كه این سازگاری ممكن است با تغییر دادن خود و یا محیط به دست آید . سازگاری هیجانی سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت ها و افكار  است. به عبارت دیگر ، سازگاری هیجانی یعنی مكانیزم هایی كه توسط آن ها، فرد ثبات عاطفی پیدا میكند. توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین كننده تأثیر گذار بر سازگاری تحصیلی محسوب می شوند (موسوی و همکاران،1388)
 رابطه ابعاد کمال گرایی با ویژگیهای شخصیتی
یافته های پژوهشی در زمینة بررسی ابعاد سه گانه كمال گرایی، همبستگی این سازه را با ویژگی های شخصیتی، رفتاری و مشكلات روانشناختی تأیید كرده اند. كمال گرایی خود مدار با مشخصه های خودشیفتگی، خودسرزنشگری، خودانتقادگری، احساس گناه، سهل انگاری و تعلّل در انجام دادن كارها، افسردگی و نوروزگرایی در ارتباط است. كمال گرایی دیگرمدار با مشخصه های منفی، از جمله دیگر سرزنشگری، اقتدارگرایی و سلطه جویی، ویژگیهای شخصیت نمایشی، خودشیفته و ضداجتماعی همبستگی دارد. كمال گرایی جامعه مدار با نیاز به تأیید دیگران، ترس از ارزشیابی منفی، منبع كنترل بیرونی، بیش تعمیم دهی، شكست،  افسردگی و اضطراب مرتبط است (بشارت ، 1383).
با این حال، كمال گرایی خود مدار جنبه ای از كمال گرایی است كه می تواند پیامدهای سازگارانه و مثبت تری به همراه داشته باشد. این نوع كمال گرایی زمانی كه افراد بر موقعیت ها كنترل داشته باشند و توانایی دست یافتن به اهداف را دارند و در گذشته نیز كمتر شكست را تجربه كرده اند می تواند برای فرد سازگارانه باشد. كمال گرایی خود مدار با استراتژیهای یادگیری و انگیزش رابطة مثبت دارد؛ و همچنین عملكرد در مدرسه و نمر ه های تحصیلی را پیش بینی می كند؛ در ضمن با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت، عزت نفس و خود شكوفایی مرتبط می شود(هاشمی و لطیفیان ، 1388).
به اعتقاد رایس و دیلوو (2002) کمال گرایی منفی پیش بینی کننده پیامدهای روان شناختی مشکل زا نظیر افسردگی و اضطراب ، فقدان عزت نفس و شرم درونی می باشد. ودرمقابل کمال گرایی مثبت، همبستگی معنی داری با معیارهای شخصی بالا، عملکرد مطلوب و سازگاری مثبت دارد.آکوردینو  و همکاران (2008) در پژوهش خود به بررسی رابطه کمال گرایی با سلامت روانی دانش آموزان پرداخته و نتایج تجزیه و تحلیل چند متغیری بیانگر رابطه معنی دار بین کمالگرایی نوروتیک و افسردگی بوده است.


 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: