به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
تحلیل و رفتار ورق در یک قالب کششی

تحلیل و رفتار ورق در یک قالب کششی

16,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
تحلیل و رفتار ورق در یک قالب کششی

پایان نامه ی کارشناسی مکانیک
تهیه شده توسط تیم گرین
بدلیل استفاده از عکس های فراوان در این پایان نامه
حجم فایل دانلودی اندکی زیاد میباشد
که به 3 پارت تبدیل شده است

 
 


چکیده:
تحلیل رفتار ورق در کشش عمیق از موضوعات انتخابی پایان نامه می باشد لذا تلاش شد از روشها و مهارتهای متفاوت که در چند دهه اخیر، صنعت گران، مهندسان و هنرمندان این حرفه ارائه طریق نموده بودند تا وقتی که یک گرده ورق در یک قالب کشش به یک فلانچ یا لوله تبدیل گردد، بررسی شود.
 بعضی از آن روشها، ایده ها و عملکردها ی که از نظر کارایی،بهتر و روانتر و اقتصادیتر بود عبارتند از: طراحی قالب و محاسبات، اجزاء تشکیل دهنده قالب ، تعیین گرده ورق و نیرو های وارده را از طریق نوشتاری، تهیه نقشه و مجزا کردن اجزاء تشکیل دهنده قالبهای کشش که به موضوع  انتخابی قوت   می بخشد انتخاب شود.
بطور خلاصه از روشهای متعدد با بهره گیری دانش محققان و به ذهن کشیدن یک سنبه و ماتریس ایجاد نک(1) در فضاهای خالی سنبه و ماتریس،  کشیدگی های نامنظم، بوجود آمدن کرنش،  عدم رعایت تبادل کشش در ضخامت بلانک(2)، لغزیدن و سر خوردن ورق به روی سنبه و ماتریس و... در موضوع انتخابی بحث و بررسی شود و عمل کشش را از طریق مکانیکی به روشهای متعدد فرمینگ-هیدرو میکانیک-هیدرو فرمینگ و ... حساسیت موضوع انتخابی را آشکار تر سازد .
 هدف اانتخاب پروژه ایجاد کشش یکنواخت ضخامت در تمام نقاط یک قطعه تولیدی است.
 در فراز این تحقیق،نتیجه گیری شخصی بر این است که: برای تولید یک قطعه مورد نظر و ایده آل که از صافی سطح و کشیدگی یکسان در ضخامت ودر تمام نقاط پارگی را به حد مینیمم بطور گسترده در سح قطعه گسترش دهیم . باید ماتریس از سطح سنبه تبعیت کند (بر عکس). گرچه این عمل غیر ممکن وهزینه بر خواهد بود، ولی کشیدن ورق در سیالات این موضوع را بهتر ثابت کرده است و هر چه قدر تجربه و تلاش به این سمت افزایش یابد، عمل کشش ایده آل، به این مرز نزدیک و قطعه   ایده آلتر تولید میشود و در نهایت عملیات از طریق نرم افزار آباکوس(3)مورد  بررسی و تحلیل قرارگرفت . که با تغییر نیروی اصطحکاک چگونگی پارگی در نقاط مختلف  نمایان می شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                       صفحه      
مقدمه....................................................................................... 1
فصل اول
عواملی که در طراحی قالبهای کشش موثرند ....................................................... 3
قالب کششی استوانه ای بدون فشار انداز                                               3
محدودیت در کشش بدون فشار انداز                                              4
محدودیت از نظر سفتی:............................................................ 5
تعریف سفتی:............................................................................................... 5
کشش بدون فشارانداز دهانه مخروطی:...................................................... 5
سرعت کشش درقالبهای بدون فشار انداز.................................................... 8
قالبهای کشش بدون فشار انداز با پولک گیر ثابت....................................... 8
شانک.................................................................................................................. 9
بیرون انداز چفتی.............................................................................................. 10
قالبهای کشش معکوس................................................................................ 11
ساختمان قالب وعملکرد آن............................................................................. 11
صفحه قرار در قالبهای کششی....................................................................... 13
لقی کشش....................................................................................................... 14
نیروی لازم برای کشش..................................................................................... 16
نسبت کشش.................................................................................................... 17       
 عوامل مؤثر برLDR....................................................................................... 17
محاسبات مربوط به قطر بلانک اولیه............................................................ 17
تعیین مراحل کشش........................................................................................... 18
نقشه هایی از طراحی قالب.............................................................................. 21
 
فصل دوم
کشش عمیق.......................................................................................................................... 28
2-1- پیشگفتار ................................................................................................................... 29
2-2- فرآیند کشش عمیق..................................................................................................... 29
2-3- ناپایداری پلاستیک در کشش عمیق............................................................................. 31
2-3- 1- ناپایداری تحت کشش تک محوری در فلانچ......................................................... 33
2-3- 2- ناپایداری تحت کشش کرنش صفحه ای................................................................ 34
2-3- 3- بحث در مورد نتایج شکل..................................................................................... 36
2-4- ناپایداری در اثر کمانش صفحه ای.............................................................................. 37
 
 
فصل سوم
روشهای استفاده از هیدروفرمینگ در کشش عمیق ................................................................. 39
3-1- پیشگفتار..................................................................................................................................... 39
3-2- ویژگیهای روشهای کشش عمیق به کمک هیدروفرمینگ................................................ 48
3-3- 1- هیدرو فرم........................................................................................................................... 48
3-3-2-  کشش عمیق هیدرو مکانیک......................................................................................... 51
3-3-3- کشش عمیق هیدرو دینامیک .......................................................................................... 54
3-3-4- کشش عمیق به کمک فشار سیال و اثر شعاعی آن ................................................... 54
3-3-5- روشهای ترکیبی ................................................................................................................ 55
3-3-6- شکل دهی هیدرو استاتیک ......................................................................................... 58
 
فصل چهارم
روش تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ.......................................................................................... 59
4-1- پیشگفتار........................................................................................................................... 60
4-2- تحلیل فرآیند..................................................................................................................... 61
4-2-1- عدم موفقیت به علت موج دار شدن  ..................................................................... 65
4-2-2- عدم موفقیت به دلیل شکست (ناپایداری ).............................................................. 68
4-3- الگاریتم حل مسئله و پیدا کردن حدود فشار هیدروفرمینگ...................................... 72
4-3-1- بدست آوردن فشار بحراني شكست (حد بالاي فشار).............................................. 72
4-4- نتایج.................................................................................................................................... 73
4-4- 1- اثر پارامترهای مختلف.......................................................................................... 73
4-4- 2- آزمایش................................................................................................................ 77
 
فصل پنجم
 بررسی فرآیندکشش عمیق به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس........................................ 80
شبیه سازی فرآیند ............................................................................................................... 81
معرفی هندسه قطعه و قالب........................................................................................ 81
خواص مکانیکی ..................................................................................................................... 83
اسمبل کردن قطعات .............................................................................................................. 84
تعریف تماس ها ................................................................................................................... 85
گام های حل......................................................................................................................... 86
بارگذاری.............................................................................................................................. 87
مش بندی.............................................................................................................................. 88
بررسی نتایج.......................................................................................................................... 91

فهرست شکل ها
عنوان                                                 صفحه
شکل شماره 1.............................................................. 3
شکل شماره 2.............................................................. 4
شکل شماره 3................................................................... 4
شکل شماره 4................................................................... 5
شکل شماره 5.................................................................... 6
شکل شماره 6...................................................................... 6
شکل شماره 7......................................................................... 8
شکل شماره 8.......................................................................... 9
شکل شماره 9.......................................................................... 10
شکل شماره 10...................................................................... 11
شکل شماره 11...................................................................... 12
شکل شماره 12      ............................................................... 13
شکل شماره 13...................................................................... 18
شکل شماره 15....................................................................... 19
شکل شماره 16.......................................................................... 21
شکل شماره 17......................................................................... 22
شکل شماره 18............................................................................. 23
شکل شماره 19........................................................................... 24
شکل شماره 20............................................................................. 25
شکل شماره 21.......................................................................... 26
شکل شماره 22....................................................................... 27
شکل شماره 23........................................................................ 29
شکل شماره 24...................................................................... 31
شکل شماره 25....................................................................... 32
شکل شماره 26.................................................................... 33
شکل شماره 27.................................................................... 35
شکل شماره 28...................................................................... 36
شکل شماره 29...................................................................... 40
شکل شماره 30........................................................................ 41
شکل شماره 31.............................................................................. 43
شکل شماره 32................................................................................. 43
شکل شماره 33................................................................................... 45
شکل شماره 34      ............................................................................... 45
شکل شماره 35......................................................................................... 47
شکل شماره 36......................................................................................... 47
شکل شماره 37......................................................................................... 49
شکل شماره 38........................................................................................ 50
شکل شماره 39...................................................................................... 51
شکل شماره 40....................................................................................... 52
شکل شماره 41................................................................................... 53
شکل شماره 42..................................................................................... 53
شکل شماره 43................................................................................... 54
شکل شماره 44................................................................................... 55
شکل شماره 45.................................................................................. 56
شکل شماره 46................................................................................... 57
شکل شماره 47 ................................................................................ 57
شکل شماره 48................................................................................. 57
شکل شماره 49................................................................................ 58
شکل شماره 50 ................................................................................ 62
شکل شماره 51................................................................................. 64
شکل شماره 52 ................................................................................. 68
شکل شماره 53 ................................................................................. 73
شکل شماره 54 .................................................................................. 74
شکل شماره 55 .................................................................................... 74
شکل شماره 56.................................................................................. 76
شکل شماره 57 .............................................................................. 77
شکل شماره 58.................................................................................. 77
شکل شماره 59................................................................................. 82
شکل شماره 60 ................................................................................. 82
شکل شماره 61 .................................................................................... 61
شکل شماره 62 ................................................................................. 84
شکل شماره 63 .................................................................................. 85
شکل شماره 64 ................................................................................... 86
شکل شماره 65 ................................................................................. 86
شکل شماره 66 ................................................................................. 87
شکل شماره 67 .................................................................................. 88
شکل شماره 68 ................................................................................. 88
شکل شماره 69 ................................................................................. 89
شکل شماره 70............................................................................... 90
شکل شماره 71 ............................................................................... 90
شکل شماره 72.................................................................................. 91
شکل شماره 73............................................................................... 92
شکل شماره 74 .............................................................................. 93
شکل شماره 75.............................................................................. 94
شکل شماره 76............................................................................. 94
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول شماره 1...................................................................................... 8
جدول شماره 2...................................................................................... 9
جدول شماره 3..................................................................................... 13
جدول شماره 4...................................................................................... 14
جدول شماره 5...................................................................................... 20
جدول شماره 6.................................................................................. 75
 
 

مقدمه
طراحی مهارت در تلفیق دانش و تجربه است و طراح کسی است که می تواند هنر مندانه از این مهارت استفاده کند . برخی بر این باورند که  طراحی امری غریزی است وبعضی آن را اکتسابی می دانند . آنچه مسلم است  ذوق و سلیقه فردی در فرآیند طراحی قابل انکار نیست و خلاقیت عنصر جدایی ناپذیر در مبحث  طراحی است . در هر زمینه ای طرحهای نو بر اساس شناخت و فهم دقیق و کامل طرح های قدیم و به کار بردن زیرکانه دانش ، خلاقیت و ذوق فردی در جهت افزایش و تکمیل کارآیی و رفع نواقص آنها شکل می گیرد .
طراحی قالب نیز فرآیندی است که سیر تکاملی خود را از طراحی مکانیزم های ساده تا پیچیده در این بستر طی کرده است . طراحان قالب همگام با پیشرفتهای صنعتی و فن آوریهای نوین در رشته ساخت و تولید با خلق طرح های نو ، تأثیر زیادی بر فرایند محصولات گذاشته اند .
در کشور ما صنعت قالبسازی در طی سه دهۀ گذشته رشد چشمگیری نموده است.نرخ رشد چنان سریع است که در عمل سیستم های آموزشی ایران توان آموزش نیروی انسانی ماهر و کار آمد مورد نیاز صنعت را ندارند .      
در نتیجه صنعت کشور که در بازار پر رفابت امروزی میخواهد ادامۀ حیات دهد ، باید خود بخش زیادی از این نیاز را پاسخگو باشد . در این راستا استفاده از منابعی که طراحی قالب را به صورت آموزشی از مراحا ابتدایی تا عالی ارائه نماید بسیار  مفید است .


 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: