به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
بررسی رابطه ی هوش فرهنگی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه

بررسی رابطه ی هوش فرهنگی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه

35,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
بررسی رابطه ی هوش فرهنگی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه استان گیلان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت
گرایش آموزشی
اختصاصی تهیه شده توسط تیم گرین


 

فهرست مطالب
عنوان................................................................................................................................ صفحه
چکیده.................................................................................................................................. 1
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.......................................................................................................................... 3
1-2 - بیان مسئله................................................................................................................... 4
1-3- ضرورت واهمیت تحقیق............................................................................................... 6
1-4- اهداف تحقیق .............................................................................................................. 7
1-4-1- اهداف کل................................................................................................................ 7
1-4-2- اهداف جزیی........................................................................................................... 7
1-5- سوال تحقیق................................................................................................................. 8
1-6- فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 8
1-7-متغیرهای پژوهش.......................................................................................................... 8
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق................................................................... 8
 
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1- مبانی نظری بهره وری.................................................................................................. 12
2-1-1- مقدمه..................................................................................................................... 12
2-1-2- تاریخچه بهره وری ................................................................................................. 12
2-1-3- تعریف لغوی بهره وری .......................................................................................... 13
2-1-4- تعریف کلی و سازمانی بهره وری............................................................................. 14
2-1-5- تعاریف دیگر بهره وری .......................................................................................... 14
2-1-6- مفهوم بهره وری...................................................................................................... 15
2-1-7- کارایی و اثر بخشی.................................................................................................. 15
2-1-8- تفاوت بهره وری با تولید......................................................................................... 16
2-1-9- اهمیت بهره وری..................................................................................................... 17
2-1-10- سطوح بهره وری................................................................................................... 17
2-1-10-1 - بهره وری در سطح بین المللی........................................................................... 17
2-1-10-2 - بهره وری در سطح ملی.................................................................................... 18
2-1-10-3- بهره وری در سطح بخش................................................................................... 18
2-1-10-4- بهره وری در سطح سازمان و شرکت................................................................... 19
2-1-10-5- بهره وری در سطح واحد تولیدی........................................................................ 19
2-1-10-6- بهره وری درسطح فرد شغل................................................................................19
2-1-11- عوامل موثر بر بهره وری......................................................................................... 20
2-1-12- عوامل بازدارنده ارتقاء بهره وری ............................................................................ 20
2-1-13- اهميت آموزش وپرورش........................................................................................ 23
2-1-14- بهره وری در آموزش و پرورش.............................................................................. 23
2-1-15- مفهوم بهره وری در آموزش و پرورش.................................................................... 24
2-2- مبانی نظری هوش فرهنگی........................................................................................... 25
2-2-1- مقدمه .................................................................................................................... 25
2-2-2- هوش..................................................................................................................... 26
2-2-3- فرهنگ .................................................................................................................. 27
2-2-4- هوش فرهنگی ........................................................................................................ 28
2-2-5- اجزای هوش فرهنگی  ............................................................................................ 29
2-2-6- آموزش هوش فرهنگی ............................................................................................ 33
2-2-7- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش .......................................................... 34
2-2-8- مدل موفقیت مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن...................................................... 36
2-2-9 - مراحل تکامل هوش فرهنگی .................................................................................. 37
2-2-10- استفاده از هوش فرهنگی ( کاربرد هوش فرهنگی).................................................... 38
2-2-11- تقویت هوش فرهنگی ........................................................................................... 39
2-2-12- سواد جهانی و هوش فرهنگی................................................................................. 40
2-2-13- شایستگی زبان شناختی و هوش فرهنگی ................................................................ 41
2-2-14- هوش فرهنگی و شخصیت..................................................................................... 41
2-2-15- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی ...................................................................... 42
2-2-16- هوش فرهنگی و عملکرد ...................................................................................... 43
2- 3 - مدارس متوسطه ........................................................................................................ 43
2-4- مدیر مدرسه ............................................................................................................... 44
2-5- پیشینه عملی پژوهش .................................................................................................. 44
2-5-1- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور........................................................................ 45
2-5-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور.................................................................... 48
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ........................................................................................................................ 51
3-2- جامعه آماری .............................................................................................................. 51
3-3- نمونه آماری................................................................................................................ 51
3-4- ابزارهای گردآوری اطلاعات......................................................................................... 51
3-5- روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری  .......................................................................... 52
3-6- چگونگی جمع آوری داده ها ....................................................................................... 53
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................... 53
3-8- روش تحقیق  ............................................................................................................. 54
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
 
4-1- مقدمه......................................................................................................................... 56
4-2-  اطلاعات توصیفی ویژگیهای افراد مورد مطالعه ............................................................. 56
4-3-  تحليل داده ها............................................................................................................ 62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-  مقدمه........................................................................................................................ 72
5-2- بررسی نتایج فرضیه های تحقیق .................................................................................. 72
5-2-1- فرضیه کلی............................................................................................................. 72
5-2-2- فرضیه اول.............................................................................................................. 72
5-2-3- فرضیه دوم.............................................................................................................. 73
5-2-4- فرضیه سوم............................................................................................................. 73
5-2-5- فرضیه چهارم.......................................................................................................... 74
5-3- بررسی سوال  تحقیق.................................................................................................... 75
5-4- موانع و محدودیت ها.................................................................................................. 76
5-5- پیشنهادهای کاربردی....................................................................................................76
منابع و ماخذ........................................................................................................................ 78
ضمائم................................................................................................................................. 81
 

فهرست جداول
عنوان................................................................................................................................ صفحه
جدول 1-2- سیر تاریخی تعاریف بهره وری (اقتباس از ابطحی، کاظمی . 1378)....................... 13
جدول 1-3- تعداد و جنسیت مدیران مدارس متوسطه استان گیلان............................................ 51
جدول 1-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت........................................................ 57
جدول 2-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار...................................................... 58
جدول 3-4-  توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات............................................ 59
جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل............................................... 61
جدول 5-4- مشخصه های آمار توصیفی متغيرهاي مورد مطالعه(125n=).................................. 62
جدول 6-4-ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای بهره وری ومتغیرهای پیش بینی کننده............... 63
جدول9-4-ضریب همبستگی چند گانه و مجذور همبستگی چند گانه  متغیر های استراتژی هوش فرهنگی, دانش هوش فرهنگی, انگیزش هوش فرهنگی, رفتار هوش فرهنگی در پیش بینی بهره وری................................................................................................................................................... 64
جدول 8-4- ضرايب تحليل رگرسيون استاندارد و غیر استاندار برای پیش بینی بهره وری............ 65
جدول 9-4-همبستگی های دومتغیره و جزیی پیش بینی کننده ها با بهره وری............................ 66

فهرست نمودار ها
عنوان................................................................................................................................ صفحه
نمودار 1-4-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت......................................................... 57
نمودار2-4 -توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار....................................................... 59
نمودار 3-4- نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات................................... 60
نمودار 4-4 -توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل............................................... 61
شکل 5-4 -نمودار همبستگي بین متغیر استراتژی هوش فرهنگی و بهره وری............................. 67
شکل 6-4- نمودار همبستگي بین متغیر دانش هوش فرهنگی با بهره وری.................................. 68
شکل 7-4- نمودار همبستگي بین متغیر انگیزش هوش فرهنگی با بهره وری.............................. 69
شکل 8-4-نمودار همبستگي بین متغیر رفتار هوش فرهنگی با بهره وری.................................... 70
 

فهرست نگاره ها
عنوان................................................................................................................................ صفحه
نگاره 1-2 - جایگاه و ویژگی های ابعاد سه گانه (طبیعت انسانی ، فرهنگ و شخصیت ) (اقتباس از هاف استد ، 1991).      28
نگاره 2-2- متغیرهای هوش فرهنگی ( اقتباس از توماس،2005)............................................... 30
نگاره ی 3-2- مدل مفهومی موفقیت مدیران (آلن و هیگینز،2005)
 

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهره وری مدیران مدارس متوسطه استان گیلان است.
روش به کار برده در این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه استان گیلان که تعداد آن ها620  نفر است . از آنجائی که جامعه مورد مطالعه وسیع می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. اطلاعات لازم به وسیله ی پرسشنامه هوش فرهنگی و بهره وری که دربین مدیران (125 نفر)توزیع شده است، گردآوری شد. تحلیل آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصدتراکمی، نمودارها، میانگین، خطای استاندارد) وآمار استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره است.
نتایج حاصل از پژوهش اشاره دارد که :
1- بین هوش فرهنگی و بهره وری مدیران رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.P<./01) (
2- .بین عامل فراشناختی هوش فرهنگی مدیران با بهره وری آنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
3- بین عامل شناختی هوش فرهنگی مدیران با بهره وری آنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
4- بین عامل انگیزشی هوش فرهنگی مدیران با بهره وری آنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
5- بین عامل رفتاری هوش فرهنگی مدیران با بهره وری آنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
 

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به مطالعه و بررسی های صورت گرفته برروی رابطه بین هوش فرهنگی و بهره وری مدیران در این بخش پژوهشگر براساس یافته ها و نتایج بدست آمده پیشنهادهایی را ارائه می دهد:
1. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود سازمان ها در سیاست های جذب منابع انسانی در بخش هایی که با محیط های فرهنگی متنوع سروکار دارند ، از ارائه آزمونهای هوش فرهنگی به عنوان یکی از ملاک های انتخاب بهره گیرند . هرچند قابلیت هوش فرهنگی قابل توسعه است ، اما بهتر است از همان ابتدا از افرادی استفاده شود که از سطوح بالاتر هوش فرهنگی برخوردارند . این امر از بسیاری از هزینه هایی که ممکن است در ادامه به سازمان تحمیل شود جلوگیری کند.
2. باتوجه به اکتسابی بودن بخش قابل توجهی از مهارت ها و قابلیت های هوش فرهنگی ، سازمان ها باید در برنامه های آموزشی و توسعه مدیران ، جایگاه ویژه ای برای تقویت این هوش در نظر بگیرند و با بهره گیری از آموزشهای رسمی و غیر رسمی در جهت بهبود مهارت های شناختی و رفتاری مدیران شان  گام بردارند . در برنامه های  ارتقاء هوش فرهنگی مدیران بسیاری از روش ها و فنونی که در آموزش و توسعه نیروی انسانی در حوزه منابع انسانی معرفی شده است را  می توان گنجاند .
3 . سازمان ها باید به این نکته توجه کنند که تقویت هوش فرهنگی تنها وظیفه واحد منابع انسانی نیست و کل سازمان ها در مقابل این ( معیار کلیدی ) مسئولیت  دارند . به خصوص در سازمان هایی که از سطح بالای تعاملات میان فرهنگی برخوردارند ، هوش فرهنگی می تواند به عنوان یک عامل استراتژیک مطرح شود و کل سازمان آموزشی را متاثر سازد . 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: