به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
بررسی دو نوع خوردگی ، خوردگی بين دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنيتی

بررسی دو نوع خوردگی ، خوردگی بين دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنيتی

4,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بين دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنيتی
دانشکده مهندسی مکانيک


 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکيده الف
فهرست ب و ج
1-مقدمه 1
1-1- تعريف خوردگی 2
1-2- خوردگی الکترو شيميايی 3
1-3- خوردگی يکنواخت و موضعی 4
1-4- اثر جوشکاری بر خوردگی 6
1-5- پديده های متالورژيکی ناشی از جوشکاری 7
1-5-1- تغييرات فازی و جدايش 8
1-6- خوردگی بين دانه ای 10
1-7- خوردگی بين دانه ای فولادهای زنگ نزن اوستنيتی در اثر جوشکاری 12
1-8- عوامل موثر بر خوردگی بين دانه ای 17
1-8-1-  ترکيب شيميايی و ريز ساختار 18
1-8-2- تاريخچه حرارتی 26
1-8-3- تنش وتغيير شکل پلاستيک 29
1-8-4- اثر محيط 30
2- روشها و پارامترهای جوشکاری به منظور اجتناب از خوردگی بين دانه ای 37
2-1- دامنه کاربرد روشهای جوشکاری پيشنهادی 37
2-2- اثر فرآيند جوشکاری وشرايط جوشکاری در وقوع حساسيت 38
2-3- رابطه بين انرژی جوش حساس کننده وحساسيت به خوردگی بين دانه ای 42
3-جنبه های متالورژيکی Knife Line Attack  در فولادهای زنگ نزن تثبيت شده 45
3-1- خوردگی KLA در فولادهای زنگ نزن تثبيت شده 45
3-2- خصوصيات KLA 46
3-3- آناليز دلايل KLA 49
3-4- KLA در اتصالات جوشکاری شده در فولادهای زنگ نزن 59
4- خوردگی توام با تنش 62
   
4-1- شکل ترکها 64
4-2- طبقه بندی مکانيزمها 65
4-2-1- مکانيزمهای متالورژيکی 66
4-2-2- مکانيزمهای حل شدن 66
4-2-3- مکانيزمهای هيدروژن 67
4-2-4- مکانيزمهای مکانيکی 68
4-3- روشهای جلوگيری 68
5- نتيجه گيری 71
6- مراجع 73
   
   
 
 
چکيده
اين تحفيق در دو بخش ، بخش اول به بررسي خوردگی بين دانه ای و ديگری به خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است .اينکه پديده حساس شدن چيست  و چه عواملی سبب حساس شدن فولاد می شوند مورد بررسی قرار گرفته است . همچنين به برخی از راههای عمومی پيشگيری از مستعد شدن فولادها برای خوردگی بين دانه ای اشاره شده است. در مورد خوردگی تنشی هم فاکتورهای اثر گذار در اين پديده آورده شده است . در پايان هربخش تحقيقات انجام گرفته در آن زمينه مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آنها جمع بندی شده است.
 

1- مقدمه

فولادهاي زنگ‌نزن اوستنيتي به علت دارا بودن خواص مكانيكي مناسب و مقاومت عالي به خوردگي، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف دارند. اگر چه حالت كارشده (Wrought) اين فولادها، مقاوم به خوردگي است، اما حالت جوشكاري شده آن ممكن است مقاوم به خوردگي نباشد. سيكل حرارتي ناشي از جوشكاري و يا عمليات حرارتي تنش‌زدايي كه بر فولاد اعمال مي‌شود، ممكن است باعث رسوب فاز كاربيد كروم در مرز دانه‌هاي فولاد، در منطقه متأثر از جوش بشود. نتيجه اين فرايند، كاهش غلظت عنصر كروم در مناطق چسبيده به رسوبها است كه ممكن است اين اختلاف غلظت در تركيب شيميايي، باعث از دست رفتن مقاومت فولاد به خوردگي بشود و فولاد به نوعي خوردگي به نام "خوردگي بين دانه‌اي" حساس بشود. اگر فولاد تحت اين شرايط، در محيط سرويس قرار بگيرد، مناطق حساس شده، خورده مي‌شوند و در نهايت، قطعه دچار شكست ناشي از خوردگي خواهد شد.
طبق آمارهاي موجود، سهم عمده‌اي از شكست قطعات در صنايع، شكست ناشي از خوردگي مي‌باشد كه قسمتي از آن نيز به خوردگي بين دانه‌اي مربوط مي‌شود. در نتيجه، با توجه به اهميت موضوع، هنگام انتخاب فولاد، بايد از مقاومت به خوردگي بين دانه‌اي فولاد مورد نظر، بعد از اتمام پروسه‌هاي ساخت، اطمينان حاصل نمود.
خوردگي بين دانه‌اي، اولين بار حدود 75 سال پيش شناخته شد. از آن موقع به بعد، تحقيقات فراواني به منظور شناخت بهتر اين پديده و روشهاي جلوگيري از آن صورت گرفت. در طول اين مدت، در عمليات توليد فولاد و روشهاي جوشكاري آن، تغييرات قابل ملاحظه‌اي اتفاق افتاده است. با اين همه، كماكان اين سئوال مطرح است كه هم اكنون نيز در استفاده از اين فولادها، با پديده خوردگي بين دانه‌اي روبرو مي‌شويم يا خير؟
نتيجه تحقيقات فراوان انجام شده در ساليان گذشته و يافته‌هاي محققان در زمينه مقابله با اين پديده در اين گزارش آورده شده است. شرايط تركيب شيميايي، روشهاي جوشكاري، عمليات حرارتي و شرايط محيطي كه تحت آن خوردگي بين دانه‌اي مي‌تواند اتفاق بيفتد، مشخص شده و روشهاي جوشكاري براي حداقل كردن اين پديده، معرفي شده است.  
          قسمتي از اين گزارش به پديده Knife Line Attack و مكانيزم تشكيل و روش‌هاي جلوگيري از آن اختصاص دارد. Knife Line Attack  نيز نوعي خوردگي موضعي است كه مكانيزم آن با مكانيزم خوردگي بين دانه‌اي تفاوت دارد و در فولادهاي تثبيت شده اتفاق مي‌‌افتد، ولي به علت شباهت به خوردگي بين دانه‌اي، در بعضي مراجع، نوعي از خوردگي بين دانه‌اي در نظر گرفته مي‌شود.

5- نتيجه گيری

از نتايج بالا، اين مطلب روشن است كه در مورد مسأله KLA جوشكاري مي‌تواند يك بستگي (Correlation) با ماده جوشكاري نشده (Bulk) داشته باشد. روش جوشكاري، اثر قطعي روي عرض ناحيه‌اي كه مورد حمله قرار مي‌گيرد نيز دارد. در ارتباط با اثر حساس كنندگي ناحيه Superheat شده، KLA‌ در طول رسوب پاس اول، بسيار بيشتر اتفاق مي‌افتد. بنابراين، به منظور جلوگيري از KLA پيشنهاد مي‌شود كه طرفي از قطعه كه در معرض محيط خورنده است، در آخر، ‌جوشكاري شود. همچنين، خوردگي مي‌تواند با افزايش سرعت سرد كردن در طول فرايند جوشكاري، جلوگيري شود به شرط اينكه به قطعه، ‌تنش‌هاي زيان آور القا نشود.
مسأله KLA‌ با استفاده از فولادهاي زنگ‌نزن كم كربن، كاهش مي‌يابد. اهميت ديگر اين فولادها كاهش حساسيت به خوردگي بين دانه‌اي حتي در اتصالات ضخيم مي‌باشد. با استفاده از آنها حتي KLA در فولادهاي تثبيت شده نيز كاهش مي‌يابد.
اگرچه، KLA‌ به علت احتمال تشكيل فازهاي ديگر هنوز به عنوان يك نگراني مطرح است، حذف كامل اين فازها احتياج به كاهش درصد كربن تا زير 02/0 درصد دارد. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه فولادهاي كم كربن به طور كامل مسأله را حل نمي‌كند و فقط مقدار آن را كاهش مي‌دهند.
پديده KLA‌، به يك ناحيه بسيار نازك چسبيده به فلز جوش محدود مي‌شود. KLA  اصولا" در جوشهاي چند پاسه و همچنين در اتصالاتي كه در معرض عمليات حرارتي تنش‌گيري قرار مي‌گيرند، اتفاق مي‌افتد. حمله KLA، به رسوب فازهاي ثانويه مربوط مي‌شود. رديابي حمله KLA به علت انجام فرايندهايي كه خود آنها شناخته نشده‌اند، مانند رسوب فازهاي ثانويه، تشكيل فاز سيگما و تشكيل تعدادي فازهاي كاربيدي واسطه، مشكل مي‌باشد. مكان وقوع KLA، در مرزدانه‌ها مي‌باشد. فازي كه مورد حمله قرار مي‌گيرد، فاز تهي شده از كروم و يا فازهاي ثانويه فعال (شامل كاربيد تيتانيوم يا كاربيدهاي فعال ديگر) مي‌باشد. معيار مهم براي واكنش آرايش هندسي رسوب‌ها است.احتمال مي‌تواند با آرايش رسوب‌ها بطوري كه پيوسته نباشند كاهش مي‌يابد 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: