به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاکهای کویری استان کرمان بر روی pseudomonas aeruginosa PTCC1310 و عفونتهای سوختگی

بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاکهای کویری استان کرمان بر روی pseudomonas aeruginosa PTCC1310 و عفونتهای سوختگی

55,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
رشته میکروبیولوژی (M.Sc)
عنوان  :


بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاکهای کویری استان کرمان بر روی pseudomonas aeruginosa PTCC1310 و عفونتهای سوختگی

پایان نامه کامل برای کارشناسی ارشد همراه با یک فایل پاورپوینت از پروژه
برای ارائه
بدلیل استفاده از تصاویره فراوان در پروژه حجم دانلودی آن
زیاد است
تهیه شده توسط تیم گرین
با قیمت بسیار اندک
برای بازدیدکنندگان فروشگاه
 


فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه ....................................
1-2- جنس Streptomyces.......... 6
1-3-چرخه زندگی Streptomyces
۱-4-اکولوژی استرپتومیسس ها
1-5- نیازمندی های رشد و متابولیسم
1-6-خصوصیات کلی و مورفولوژیکی Actinomycetes
۱-۷-ژنوم استرپتومایسس ها
1-8- اهمیت بیولوژیکی اکتینومیست ها 
1-9-کاربرد اکتینومیست ها به عنوان عوامل بیوکنترل
1-10-آنتی بیوتیک هایتولید شده بوسیله استرپتومیسس
1-11- جداسازی استرپتومیسس
1-12- مقاومت آنتی بیوتیکی
1-12-1 جدا سازي  استرپتومیسس ها واكتينوميست ها:
1-13- Pseudomonas aeruginosa
1-13-1-فیزیولوژی و ساختمان
1-13-2-سندرم های بالینی P. aeruginosa
1-13-3-درمان
فصل دوم:مواد و روش ها
2-1-  مواد و وسایل مورد نیاز
2-2- نمونه برداری
2-3- اندازه گیری pH
2-4- اندازه گیری میزان شوری خاک
2-5- ایزوله Streptomycesاز نمونه های خاک جمع آوری شده
2-6- فعال سازی سویه استاندارد
2-7- جداسازی Pseudomonas aeruginosa از نمونه های کلینیکی
2-8 شناسایی ایزوله های جدا شده
2- 8- 1-   بررسی مورفولوژی و ماکروسکپی کلنی های اکتینو مایسز های جدا شده 
2- 8- 2- تست تحمل نمک
2- 8- 3- تست مصرف سیترات
2- 8- 4 - کشت در محیطTSI ) )Triple Sugar Iron Agar
2- 8- 5-  تست اوره آز
2- 8- 6- تست تجزیه کازئین
2- 8- 7-  تست تجزیه نشاسته
2- 8- 8-  تست تجزیه مانیتول
2- 8- 9 -  تست ژلاتیناز
2- 8- 10- تست کاتالاز
2- 8- 11 - طرز تهیه محلول نیم مک فارلند
2-9- بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومیسس های خالص شده(غربالگری اولیه)
2-9 -1-  روش چاهک گذاری
2-9 -2-روش تهیه دیسک از Streptomyces
2-9 -3-روش کشت غوطه ور(submerge) برای تولید آنتی بیوتیک
2-10- تست آنتی بیوگرام
2-11- شناسایی مولکولی بهترین سویهStreptomyces
فصل سوم:نتایج
3-1- ارتباط بینpHنمونه های خاک با تعداد کلنی ایزوله شده Streptomyces
3-2- ارتباط بین شوری نمونه های خاک مختلف با تعداد کلنی ایزوله شدهStreptomyces
3-3- میزان فراوانی Streptomycesایزوله شده
3-4- نتایج حاصل از روش چاهک گذاری
3-5- نتایج حاصل از روش تهیه دیسک از Streptomyces
3-6- نتایج حاصل از روش کشت غوطه ور (غربالگری ثانویه)
3-7- نتایج تست های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
3-8- نتایج تست آنتی بیوگرام
فصل چهارم:بحث
منابعفهرست جداول
جدول(2-1): ترکیبات محیط Starch Casein agar بر حسب 1000 میلی لیتر آب مقطر
جدول(2-2): روش تهیه محلول استاندارد 5/0 مک فارلند
جدول (3-1): میزان شوری و pH نمونه های خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمان
جدول (3-2): فراوانی استرپتومایسز های جدا شده از نمونه های خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمان
جدول (3-3): میانگین قطر هاله های عدم رشد ناشی ازStreptomycesفعال در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری اولیه (چاهک گذاری)
جدول (3-4): قطر هاله های عدم رشد ناشی ازStreptomyces فعال در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری اولیه (روش انتشار در چاهک)
جدول (3-5): قطر هاله های عدم رشد میکروارگانیسم های منتخب در برابر سویه های  SKF4 ،   SKA2 و SKA3 در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری ثانویه
جدول (3-6): نتایج تست های بیوشیمیایی انجام شده برای ایزوله های فعال استرپتومیسس
جدول (3-7): نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام علیه Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310
جدول (3-8): نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام علیه Pseudomonas aeruginosa  کلینیکی
 
 

 
فهرست شکلها

شکل(3-1): مراحل ساخت محیط(sca)
شکل(3-2): تعدادی از کلنی های ایزوله شده Streptomyces از خاکهای مناطق استان کرمان
شکل(3-3): هاله های عدم رشد سودوموناس های منتخب در برابر سویه های فعال استرپتومایسز با روش تهیه دیسک
 

 
فهرست نمودار ها
نمودار(3-1): میزان شوری و pH نمودار نمونه های خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمان
نمودار(3-2): فراوانی استرپتومایسز های جدا شده از نمونه های خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمان
نمودار (3-3): میانگین قطر هاله های عدم رشد ناشی ازStreptomycesفعال در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری اولیه (چاهک گذاری)
نمودار (3-4): قطر هاله های عدم رشد ناشی ازStreptomyces فعال در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری اولیه (روش انتشار در چاهک)
نمودار (3-5): قطر هاله های عدم رشد میکروارگانیسم های منتخب در برابر سویه های  SKF4 ،   SKA2 و SKA3 در مقابل میکروارگانیسم های منتخب در مرحله غربالگری ثانویه
نمودار (3-7): نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام علیه Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310
نمودار (3-8): نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام علیه Pseudomonas aeruginosa  کلینیکی
 

چکیده
  استرپتو مایسز ها ارزشمند ترین گروه پروکاریوت ها از نظر اقتصادی و بیوتکنولوژی هستند. آنها علت تشکیل حدود نیمی از متابولیت های ثانویه فعال بیولوژیک بوده و اساساً شامل آنتی بیوتیک ها، عوامل ضد توموری و آنزیم ها هستند. هدف از این تحقیق، جداسازی و بررسی اثرات ضد میکروبی Streptomyces های جدا شده از خاکهای شور استان کرمان  و بررسی خواص ضد میکروبی آنها در مقابل سویه های استاندارد  Pseudomonas aeruginosa PTCC1310و ایزوله کلینیکی آن بود. در این مطالعه 8 نمونه خاک  از مناطق مختلف کرمان   و از عمق 6 الی 10 سانتی متری در سال 1393جمع آوری و در یک کیسه پلی اتیلن استریل قرار داده شدند  سپس  pH  و میزان شوری آنها اندازه گیری شد. نمونه های خاک، روی محیط SCA))Starch Casein Agar کشت داده شدند  .باکتری Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310 از مرکز کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شد و نمونه های کلینیکی از یک سری زخم های سوختگی  بیماران  جدا  شد. بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومیسس های خالص شده(غربالگری اولیه)  با روش چاهک گذاری صورت گرفت و خواص ضد میکروبی آنها با اندازه گیری قطر هاله های مهاری (بر حسب میلی متر) در اطراف چاهک ها اندازه گیری  شدند.  همچنین  از روش تهیه دیسک از Streptomyces استفاده گردید. درروش کشت غوطه ور(submerge) برای تولید آنتی بیوتیک استرپتومیسس هایی که در بررسی های اولیه فعال بودند وقدرت ضد میکروبی زیادی داشتند به محیط کشت (International Streptomyces projects (ISP2 تلقیح شدند. تست آنتی بیوگرام نیز برای  برای باکتری های‌Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310‌و Pseudomonas aeruginosa کلینیکی صورت گرفت. در روش غربالگری اولیه با استفاده از روش چاهک گذاری، از 30 کلنی ایزوله شده Streptomyces، 8 (66/26%) ایزوله ها فعالیت ضد میکروبی نشان دادند.‌ در روش تهیه دیسک از Streptomyces تمام 8 ایزوله فعال در غربالگری اولیه دارای فعالیت ضد میکروبی بودند. درروش کشت غوطه ور  (غربالگری ثانویه) سه سویه SKF4  ، SKA2 و SKA3  که در مراحل قبل فعال  بودند مورد بررسی قرار گرفتند. سه  سویه SKF4‌ و‌‌ SKA2 ‌دارای بهترین فعالیت ضد میکروبی بودند. بنابراین با ازمایشات بیشتر و در شرایط آزمایشگاهی می توان از سویه های جدا شده از خاکهای شور برای تولید انتی بیوتیک امید وار بود.
 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: